Projekt "Od pomysłu do biznesu"

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej w grudniu 2011 r rozpoczała nabór uczestników do Projektu "Od pomysłu do biznesu", realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia". Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ram

 

ach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), a jego głównym celem było udzielenie  kompleksowego wsparcia szkoleniowego, doradczego i finansowego - przygotowującego do założenia
i prowadzenia własnej działalności gospodarczej dla 10 osób - mieszkańców powiatów bielskiego, żywieckiego oraz miast Bielska-Białej i Żywca.

 

- rekrutacja uczestników do Projektu miała charakter "otwarty" a zatem każda osoba, która spełnia kryteria dostępności do Projektu i złoży wymagane dokumenty rekrutacyjne w terminie naboru wniosków może zostać uczestnikiem Projektu.

- uczestnikiem Projektu "Od pomysłu do biznesu" mogła być osoba:

  • bezrobotna, zarejestrowana w PUP, nieaktywna zawodowo - ucząca się lub kształcąca, zatrudniona,
  • zamieszkująca na obszarze wsparcia,
  • zamierzająca rozpocząć działalność gospodarczą w ramach realizacji Projektu,
  • nie posiadająca zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu

e:mail: projekt@cci.pl, strona internetowa: www.odpomysludobiznesu.cci.pl

 
 
 
 
 
Partnerzy Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej:
 
All content © 2013 CCI. All rights reserved.