KIGNET INNOWACJE izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 

Główny cel  projektu KIGNET Innowacje - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw jest rozwój zintegrowanej sieci KIGNET Innowacje poprzez upowszechnianie i poprawę dostępności na terenie całego kraju do wysokiej jakości usług proinnowacyjnych, świadczonych przedsiębiorcom. W wyniku realizacji projektu stworzony zostanie przyjazny dla sektora przedsiębiorstw system informacji i kooperacji pomiędzy przedsiębiorstwami a Instytucjami Otoczenia Biznesu, prowadzącymi działalność na rzecz innowacji. Osiągnięte w ten sposób upowszechnienie innowacji, ułatwienie dostępu do usług proinnowacyjnych i promocja dobrych praktyk, prowadzą  do wzmocnienia innowacyjności w gospodarce.


Cele szczegółowe założone w projekcie:
 

 • Utworzenie na bazie sieci KIGNET Innowacje izbowej sieci wsparcia, współpracy, zarządzania i promocji klastrów.
 • Utworzenie i rozwój metod, form i narzędzi współpracy pomiędzy firmami oraz pomiędzy firmami a Instytucjami Otoczenia Biznesu naukowo-badawczymi krajowymi i zagranicznymi.
 • Rozwój nowych / nowego zakresu usług proinnowacyjnych dla firm oraz świadczenie tych usług.
 • Rozwój współpracy z sieciami proinnowacyjnymi krajowymi i zagranicznymi.

 

Liderem projektu jest Krajowa Izba Gospodarcza, z kolei członkami siedzi są następujący Partnerzy:

 1. Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa
 2. Lubelska Izba Rzemieślnicza
 3. Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej
 4. Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu
 5. Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach
 6. Oddział Terenowy Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w Płocku
 7. Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Rada Miejska w Gliwicach
 8. Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu
 9. Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Rada w Opolu
 10. Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Poznaniu
 11. Polska Izba Turystyki
 12. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach


Usługi proinnowacyjne to konkretne korzyści dla firmy:

 • łatwiejszy dostęp do innowacji
 • poprawa konkurencyjności firmy na rynku
 • pozyskanie nowych partnerów handlowych oraz nowych, zagranicznych rynków zbytu

Bezpłatne usługi świadczone są w ramach pomocy de minimis (do 200 tys. Euro przez 3 lata dla firmy).

Czas trwania Projektu: 1 kwietnia 2009 roku - 30 marca 2012 roku
Były zaproszone wszystkie chętnie i zainteresowane przedsiębiorcy .

 
 
 
 
 
Partnerzy Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej:
 
All content © 2013 CCI. All rights reserved.