Ważne zmiany dot. zasad legalizacji dokumentów handlowych!

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej informuje iż począwszy od 1 stycznia 2018 roku, Krajowa Izba Gospodarcza w Warszawie, w imieniu której dokonywana jest legalizacja dokumentów handlowych, wprowadziła szereg zmian dot. zasad legalizacjo dokumentów handlowych przez Izby Gospodarcze. Oto najważniejsze z nich:

 

CENNIK USŁUG LEGALIZACYJNYCH
Od 1 stycznia 2018 roku, zmianie uległ cennik za czynności legalizacyjne wykonywane przez Izby Gospodarcze w imieniu KIG. Zmiana dot. stawki za legalizację dokumentów handlowych związanych z eksportem towarów, których wystawcą jest firma - eksporter, a więc takich jak: faktury, cenniki, packing listy, oświadczenia eksportera i inne. Aktualna stawka za legalizację 1 oryginału tego typu dokumentu wynosi 80,00 zł.
Aktualny Cennik Usług Legalizacyjnych zamieszczony jest w zakładce: "Legalizacja dokumentów handlowych".

 

ŚWIADECTWA WOLNEJ SPRZEDAŻY - FREE SALE CERTIFICATE
W związku z coraz wiekszym zainteresowaniem polskich firm legalizacją dokumentów potwierdzających wolną sprzedaż na rynku tj. świadectw wolnej sprzedaży (free sale certificate) na różne produkty, w tym suplementy diety, napoje energetyczne, izotoniczne i inne produkty spożywcze - informujemy iż polskie firmy mają możliwość uzyskania urzędowych świadectw na te produkty, wydawanych przez właściwe urzędy (Główny Urząd Sanitarny / Powiatowy Urząd Sanitarny). W przypadku gdy firma wnioskuje o potwierdzenie przez Izbę Gospodarczą własnych deklaracji dla tej grupy produktów, zobowiązana jest przedłożyć:

  • wniosek o legalizację,
  • właściwe dokumenty do legalizacji,
  • dokument urzędowy potwierdzający zgłoszenie przez firmę wnioskującą o legalizację dopuszczenie do obrotu konkretnych wyrobów umieszczonych w dokumentach do legalizacji,
  • oświadczenie firmy wnioskującej o legalizację o legalności wprowadzenia do obrotu towarów ujetych w dokumencie do legalizacji (szablon oświadczenia do pobrania poniżej).

 

LEGALIZACJA DOKUMENTÓW HANDLOWYCH ZWIĄZANYCH Z EKSPORTEM TOWARÓW DO ALGIERII
W oparciu o informację otrzymaną od Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej, informujemy iż zmianie uległy przepisy importowe w Algierii, zgodnie z wymogiem z instytucji ABEF tj. stowarzyszenia banków oraz instytucji finansowych z 26 grudnia 2017 roku, który obowiązuje od 01 stycznia 2018 roku (pełna treść informacji: https://www.tsa-algerie.com/importations-une-nouvelle-note-de-labef-seme-le-trouble-document/)

Zgodnie z komunikatem na stronie Ministerstwa Handlu Algierii https://www.commerce.gov.dz/avis/communique-relatif-aux-mecanismes-d-encadrement-des-operations-d-importation-de-marchandises# obowiązują przy imporcie dokumenty l’Attestation de libre commercialisation dans les pays d’origine et/ou de provenance des produits exportés vers l’Algérie / Certificate of free marketing in the country of origin and / or provenance of products exported to Algeria - zgodne ze wzorem zamieszczonym poniżej.

Po konsultacji z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Algierze w likwidacji uprzejmie informujemy, że Krajowa Izba Gospodarcza może legalizować dokumenty wypełnione i podpisane przez polskich producentów zgodne z załączonym wzorem pod warunkiem zapewnienia że taki dokument będzie akceptowany przez stronę algierską. W związku z powyższym przed legalizacją wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu potwierdzającego zaakceptowanie takiego sposobu wystawienia i potwierdzenia dokumentu przez stronę algierską.

Jednocześnie przypominamy iż legalizacja potwierdza autentyczność podpisów wystawców i ich upoważnienie do reprezentowania firmy, która jest wymieniona w pkt 1 dokumentu natomiast nie potwierdza wprost treści dokumentu, a jedynie autentyczność podpisów i sposób reprezentacji.

 

ŚWIADECTWA KOŃCOWEGO UŻYTKOWNIKA (END USER CERTIFICATE)
W związku z otrzymywanymi zapytaniami ze strony polskich firm odnośnie możliwości potwierdzania lub wystawiania przez Izby Gospodarcze świadectw końcowego użytkownika (end user certificate), uprzejmie informujemy iż dokumenty dot. zakupu tj. importu towarów specjalnego przeznaczenia i/lub podwójnego zastosowania podlegają legalizacji przez Izby Gospodarcze jedynie po potwierdzeniu lub wystawieniu tego dokumentu przez upoważniony w Polsce organ państwowy, odpowiedzialny za kontrolę obrotu z zagranicą towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dot. zasad legalizacji dokumentów handlowych i eksportowych przez Regionalną Izbę Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, prosimy każdorazowo o kontakt z Działem Legalizacji Dokumentów Handlowych i Eksportowych, mailowo na adres: biuroizby@cci.pl lub telefonicznie pod numerem: (33) 822-90-49.

  
 
 
 
 
 
Partnerzy Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej:
 
All content © 2013 CCI. All rights reserved.