Rusza projekt "Twoja firma - Twój sukces"!

Miasto Bielsko-Biała wraz z partnerami: Regionalną Izbą Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej oraz Stowarzyszeniem Bielskie Centrum Przedsiębiorczości rozpoczęło realizację projektu „Twoja firma – Twój sukces!” w ramach Poddziałania 7.3.2. „Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT."

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest kompleksowe wsparcie działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia 20 osób powyżej 50 roku życia oraz osób niepełnosprawnych – mieszkańców Bielska-Białej.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, które zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą oraz:

  • legitymują się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i/lub orzeczeniem równoważnym (osoby powyżej 30 roku życia),
  • mają powyżej 50 roku życia.

Wszyscy uczestnicy projektu:

  • wezmą udział w bezpłatnych szkoleniach,
  • skorzystają z bezpłatnego doradztwa przed i po rozpoczęciu działalności gospodarczej,
  • uzyskają bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 24.114,00 zł,
  • uzyskają wsparcie finansowe w początkowej fazie prowadzenia działalności gospodarczej do 2.000,00 zł miesięcznie.

Harmonogram projektu:
1. Rekrutacja: kwiecień/maj 2018 rok.
2. Wsparcie szkoleniowo-doradcze: lipiec/sierpień 2018 rok.
3. Przyznanie dotacji oraz zakładanie działalności gospodarczej: październik/listopad 2018 rok.
4. Wsparcie pomostowe podstawowe (do 6 miesięcy) i przedłużone (na kolejne 6 miesięcy) po podpisaniu umowy o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
5. Doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji: grudzień 2018 r. - listopad 2019 r.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z pracownikami Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego, pl. Ratuszowy 6: Agnieszką Moroń lub Ewą Swatek tel.(33) 497-14-92.

  
 
 
 
 
 
Partnerzy Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej:
 
All content © 2013 CCI. All rights reserved.