Bloczek Wniosek Bloczek Certificate Bloczek Informator Bloczek Formularze Bloczek Cennik
 

 

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, w związku z sezonem urlopowym zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o każdorazowe telefoniczne umawianie wizyty legalizacyjnej w terminie od 16 do 20 września 2019 roku, pod numerem telefonu: 695-772-510. Umówienie wizyty pozwoli Państwu na bezproblemowe zalegalizowanie dokumentów handlowych. Jednocześnie informujemy iż godziny pracy Działu Legalizacji Dokumentów Handlowych i Eksportowych przy Regionalnej Izbie Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej nie ulegają zmianie.

 


 

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej informuje iż począwszy od dnia 05 września 2019 roku, zmianie ulega wzór Wniosku o Legalizację Dokumentów Handlowych !!! Aktualną wersję wniosku należy pobrać klikając w kwadrat: formularz wniosek legalizacyjny znajdujący się po prawej stronie. 

 


 

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej informuje iż w związku ze zmianą wytycznych dot. sposobu potwierdzania kserokopii dokumentów "za zgodność z oryginałem", określonych przez Krajową Izbę Gospodarczą w Warszawie, przedmiotowa legalizacja będzie realizowana w następujący sposób:
w przypadku konieczności uwierzytelnienia kserokopii dokumentów przez Izbę Gospodarczą eksporter przygotowuje własne oświadczenie kierowane do zagranicznego klienta potwierdzające informacje zawarte w ksero dokumentu. Ksero dokumentu jest załącznikiem do oświadczenia. Szczegółowe informacje dot. prawidłowego przygotowania dokumentów do legalizacji mogą Państwo uzyskać telefonicznie pod numerem (33) 812-64-18.

 

 

 

Twój partner handlowy wymaga zalegalizowania dokumentu handlowego, świadectwa lub zaświadczenia? Zgłoś się do nas i eksportuj bez ograniczeń…

Jeżeli zagraniczny partner handlowy wymaga od Ciebie zalegalizowania dokumentu handlowego/eksportowego przez Izbę Gospodarczą to pierwszym etapem procesu legalizacyjnego jest uwierzytelnienie dokumentów przez Regionalną Izbę Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej.

Działalność legalizacyjna dokonywana jest przez Izbę w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie na podstawie ustawy o Izbach Gospodarczych, z dnia 30 maja 1989 roku, z późn. zm., na rzecz podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Polsce.

 

 

Legalizacja dokumentów handlowych w obrocie międzynarodowym daje przedsiębiorcy wymierne korzyści, bowiem uwierzytelnia przedsiębiorstwo i jego reprezentantów, pomaga importerom w uzyskaniu niższych stawek celnych, usprawnia proces ubiegania się o wizę m.in. do Arabii Saudyjskiej, potwierdza stosowane ceny na wyroby eksportowane oraz w wielu przypadkach gwarantuje wywiązanie się z warunków zapisanych w akredytywie.

Usługa legalizacyjna obejmuje różnego rodzaju dokumenty stosowane w handlu międzynarodowym, od dokumentów autorstwa wnioskodawcy, świadectw i zaświadczeń urzędów państwowych oraz samorządowych, do poświadczeń autentyczności kopii, kserokopii dokumentu na podstawie okazanego oryginału włącznie.

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat procedury legalizacji dokumentów przez Regionalną Izbę Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, w tym zasady prawidłowego przygotowania dokumentów do legalizacji, warunki legalizacji danego rodzaju dokumentów handlowych stosowanych w obrocie międzynarodowym, cennik usług legalizacyjnych oraz pozostałe informacje, których szczegółowa analiza pozwoli Państwu sprawnie i szybko dokonać niezbędnej legalizacji.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat zapoznaj się z ulotką informacyjną lub Informatorem Legalizacyjnym.

 

 

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej dokonuje legalizacji takich dokumentów jak:

  • faktury handlowe, cenniki, deklaracje, specyfikacje, umowy, pełnomocnictwa, tłumaczenia (inne niż tłumaczy przysięgłych), konosamenty i inne dokumenty związane z przewozem towarów,
  • świadectwa wydane przez urzędy weterynaryjne, sanitarne, inspekcję handlową oraz świadectwa i zaświadczenia wydane przez upoważnione jednostki administracji państwowej lub samorządu terytorialnego,
  • kopie i kserokopie dokumentów poświadczane za zgodność z okazanymi oryginałami,
  • świadectwa pochodzenia wystawione przez Urząd Celny (dodatkowa legalizacja na odwrocie świadectwa uwarunkowana wymogami kraju odbiorcy towaru).

Dodatkowo Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej wystawia na podstawie przedstawionych przez wnioskodawcę świadectw pochodzenia towarów wydanych przez Urząd Celny, dodatkowe świadectwo niepreferyncejnego pochodzenia towarów na formularzach Krajowej Izby Gospodarczej (tzw. Certificate of Origin), jeśli zagraniczny odbiorca towaru żąda wystawienia takiego świadectwa, w związku z realizacją płatności za towar.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat zapoznaj się z ulotką informacyjną lub Informatorem Legalizacyjnym.

 

 

Każdy przedsiębiorca występujący po raz pierwszy o legalizację dokumentów do Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, zobowiązany jest do złożenia w Izbie podstawowych dokumentów dotyczących jego firmy, na które składają się:

  • dokument z organów rejestrowych potwierdzający prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej (aktualny odpis z KRS z naniesioną pieczęcią sądową lub opatrzony datą oraz podpisany przez wnioskodawcę wydruk ze strony internetowej www.ems.ms.gov.pl lub w przypadku braku podmiotu wnioskującego w KRS opatrzony datą i podpisany przez wnioskodawcę wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej CEIDG, www.ceidg.gov.pl),
  • zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacji REGON,
  • decyzja lub potwierdzenie faktu nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
  • uwierzytelnione wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu wnioskującego.

Aby dowiedzieć się więcej na temat zasad i warunków rejestracji wnioskodawcy w bazie Izby, w tym sposobów uwierzytelniania wzorów podpisów osób reprezentujących wnioskodawcę koniecznie zapoznaj się z Informatorem Legalizacyjnym.

 

 

Przygotowanie dokumentów do legalizacji zacznij od pobrania ze strony internetowej Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej aktualnej wersji Wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia i/lub zalegalizowanie dokumentów handlowych (formularz dostępny do pobrania po prawej stronie).

Jeżeli przedmiotem legalizacji ma być wystawienie przez Izbę dodatkowego świadectwa niepreferencyjnego pochodzenia towarów na formularzu Krajowej Izby Gospodarczej (tzw. Certificate of Origin), poza wnioskiem legalizacyjnym należy pobrać i wypełnić Formularz świadectwa pochodzenia (formularz dostępny do pobrania po prawej stronie).

Podstawą do dokonania legalizacji dokumentów przez Regionalną Izbę Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej jest złożenie przez wnioskodawcę prawidłowo wypełnionego wniosku legalizacyjnego oraz dołączenie do niego stosownych dokumentów mających podlegać legalizacji jak również w zależności od rodzaju legalizowanego dokumentu; dokumentów dodatkowych warunkujących konieczność dokonania legalizacji przez Izbę Gospodarczą.

Pamiętaj iż wniosek legalizacyjny wypełniany jest odmiennie dla różnego rodzaju legalizowanych przez Izbę dokumentów.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zasad wypełniania wniosku legalizacyjnego koniecznie zapoznaj się z Informatorem Legalizacyjnym oraz wzorami formularzy legalizacyjnych.

 

 

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej
Dział Legalizacji Dokumentów Handlowych i Eksportowych
ul. Wzgórze 19 (II piętro), 43-300 Bielsko-Biała
e-mail: biuroizby@cci.pl

Biuro czynne:
poniedziałek – piątek, godz: 08:00 – 15:00

Piotr StokłosaZastępca Dyrektora
tel.: (33) 822-90-49
e-mail: pstoklosa@cci.pl

 

Działalność legalizacyjna jest prowadzona w imieniu
Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie
Biuro Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA, Dział Legalizacji

ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa

Kontakt:
tel.: (22) 630-96-31
tel.: (22) 630-97-67
tel.: (22) 630-97-17
faks: (22) 826-82-31
e-mail: legalizacja@kig.pl
strona internetowa: www.kig.pl

 

 

 
 
 
 
 
Partnerzy Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej:
 
All content © 2013 CCI. All rights reserved.