Komunikaty

Działu Legalizacji Dokumentów Handlowych i Eksportowych
Ograniczenia godzin pracy Działu Legalizacji Dokumentów Handlowych

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej informuje iż w dniach 28 października br. (czwartek) oraz 12 listopada br. (piątek) Dział Legalizacji Dokumentów Handlowych i Eksportowych będzie NIECZYNNY !!
Jednocześnie informujemy iż poza w/w dniami godziny pracy Działu Legalizacji Dokumentów Handlowych i Eksportowych nie ulegają zmianie. Za powstałe niedogodności serdecznie przepraszamy!


Ponadto informujemy iż z dniem 01 lipca 2021 roku, zmianie uległa siedziba biura Izby oraz Działu Legalizacji Dokumentów Handlowych! Zapraszamy do naszej nowej lokalizacji przy ul. Wzgórze 1 (1 piętro / domofon 1), 43-300 Bielsko-Biała.

UWAGA | Wprowadzamy zasady bezpieczeństwa dla eksporterów korzystających z usługi legalizacji dokumentów handlowych!
Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, w związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii, wprowadza, począwszy od dnia 27 marca 2020 roku, następujące zasady bezpieczeństwa dla eksporterów korzystających z usług Działu Legalizacji Dokumentów Handlowych Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej:

  • Prawidłowo wypełnione i skompletowane dokumenty do legalizacji należy przedkładać pracownikowi Działu Legalizacji Dokumentów Handlowych w zamkniętej kopercie, teczce lub w innej zwartej formie!
  • W trakcie wykonywania usługi legalizacji dokumentów w biurze RIHiP Bielsko-Biała mogą przebywać jednocześnie maksymalnie 2 osoby, w wyznaczonej strefie. Niedopuszczalne jest przebywanie klientów w odległości mniejszej niż 2m od pracownika RIHiP Bielsko-Biała lub w miejscu innym niż wskazane!
Aktualizacja wzoru wniosku o zalegalizowanie dokumentów handlowych

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej informuje iż począwszy od dnia 05 września 2019 roku, zmianie ulega wzór wniosku o zalegalizowanie dokumentów handlowych! Aktualną wersję wniosku należy pobrać w sekcji: Dokumenty do pobrania / Wniosek o zalegalizowanie dokumentów handlowych. Jednocześnie informujemy iż wnioski o legalizację dokumentów handlowych przez Regionalną Izbę Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej złożone na nieaktualnym druku nie będą rozpatrywane!

Zasady legalizacji Świadectw Wolnej Sprzedaży / Free Sale Certificate

W związku z coraz wiekszym zainteresowaniem polskich firm legalizacją dokumentów potwierdzających wolną sprzedaż na rynku tj. Świadectw Wolnej Sprzedaży (Free Sale Certificate) na różne produkty, w tym suplementy diety, napoje energetyczne, izotoniczne i inne produkty spożywcze - informujemy iż polskie firmy mają możliwość uzyskania urzędowych świadectw na te produkty, wydawanych przez właściwe urzędy (Główny Urząd Sanitarny / Powiatowy Urząd Sanitarny). Podobnie w przypadku wnioskowania przez eksportera o legalizację przez Izbę Gospodarczą własnych Świadectw Wolnej Sprzedaży dot. eksportu nawozów - zobowiązany jest on do przedłożenia w Izbie Gospodarczej decyzji lub zaświadczenia z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, potwierdzającej fakt rejestracji danego produktu.

W przypadku gdy eksporter wnioskuje o potwierdzenie przez Izbę Gospodarczą własnych deklaracji dla tej grupy produktów, zobowiązany jest przedłożyć:

  • prawidłowo wypełniony i podpisany wniosek o zalegalizowanie dokumentów handlowych,
  • właściwe dokumenty do legalizacji (własne deklaracje Free Sale Certificate) w ilości egzemplarzy określonej w pkt 10.B wniosku o zalegalizowanie dokumentów handlowych oraz z uwzględnieniem 1 egzemplarza dodatkowego pozostającego w dokumentacji Izby Gospodarczej,
  • dokument urzędowy potwierdzający zgłoszenie przez firmę wnioskującą o legalizację dopuszczenie do obrotu konkretnych wyrobów umieszczonych w dokumentach do legalizacji,
  • oświadczenie firmy wnioskującej o legalizację, o legalności wprowadzenia do obrotu towarów ujetych w dokumencie do legalizacji.

POBIERZ OŚWIADCZENIE EKSPORTERA DLA FREE SALE CERTIFICATE

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dot. zasad legalizacji dokumentów handlowych przez Regionalną Izbę Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, prosimy każdorazowo o kontakt z Działem Legalizacji Dokumentów Handlowych Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, mailowo na adres: biuroizby@cci.pl lub telefonicznie pod numerem: (33) 822-90- 49.

Zasady legalizacji Świadectw Końcowego Użytkownika / End User Certificate

W związku z otrzymywanymi zapytaniami ze strony polskich firm odnośnie możliwości potwierdzania lub wystawiania przez Izby Gospodarcze Świadectw Końcowego Użytkownika (End User Certificate), uprzejmie informujemy iż dokumenty dot. zakupu tj. importu towarów specjalnego przeznaczenia i/lub podwójnego zastosowania podlegają legalizacji przez Izby Gospodarcze jedynie po potwierdzeniu lub wystawieniu tego dokumentu przez upoważniony w Polsce organ państwowy, odpowiedzialny za kontrolę obrotu z zagranicą towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dot. zasad legalizacji dokumentów handlowych przez Regionalną Izbę Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, prosimy każdorazowo o kontakt z Działem Legalizacji Dokumentów Handlowych Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, mailowo na adres: biuroizby@cci.pl lub telefonicznie pod numerem: (33) 822-90- 49.

Zasady legalizacji dokumentów handlowych do Algierii

W oparciu o informację otrzymaną od Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej, informujemy iż zmianie uległy przepisy importowe w Algierii, zgodnie z wymogiem z instytucji ABEF tj. stowarzyszenia banków oraz instytucji finansowych z 26 grudnia 2017 roku, który obowiązuje od 01 stycznia 2018 roku (pełną treść informacji znajdą Państwo tutaj: https://www.tsa-algerie.com/importations-une-nouvelle-note-de-labef-seme-le-trouble-document/).

Zgodnie z komunikatem opublikowanym na stronie Ministerstwa Handlu Algierii (https://www.commerce.gov.dz/avis/communique-relatif-aux-mecanismes-d-encadrement-des-operations-d-importation-de-marchandises#) obowiązują przy imporcie dokumenty l’Attestation de libre commercialisation dans les pays d’origine et/ou de provenance des produits exportés vers l’Algérie / Certificate of free marketing in the country of origin and / or provenance of products exported to Algeria - zgodne ze wzorem który znajduje się poniżej.

Po konsultacji z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Algierze w likwidacji uprzejmie informujemy, że Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej może legalizować dokumenty wypełnione i podpisane przez polskich producentów zgodne z załączonym wzorem pod warunkiem zapewnienia że taki dokument będzie akceptowany przez stronę algierską. W związku z powyższym przed legalizacją wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu potwierdzającego zaakceptowanie takiego sposobu wystawienia i potwierdzenia dokumentu przez stronę algierską.

Jednocześnie przypominamy iż legalizacja potwierdza autentyczność podpisów wystawców i ich upoważnienie do reprezentowania firmy, która jest wymieniona w pkt 1 dokumentu natomiast nie potwierdza wprost treści dokumentu, a jedynie autentyczność podpisów i sposób reprezentacji.

POBIERZ WZÓR CERTIFICATE OF FREE MARKETING TO ALGERIA

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dot. zasad legalizacji dokumentów handlowych przez Regionalną Izbę Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, prosimy każdorazowo o kontakt z Działem Legalizacji Dokumentów Handlowych Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, mailowo na adres: biuroizby@cci.pl lub telefonicznie pod numerem: (33) 822-90- 49.

Zasady legalizacji dokumentów handlowych do Turcji

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej informuje iż przedsiębiorcy potwierdzający dokumenty handlowe przeznaczone na rynek turecki muszą się liczyć z koniecznością ich legalizacji również w Ambasadzie Turcji w Warszawie. W związku z tym jednym z wymogów stawianych przez Ambasadę Turcji w Warszawie do potwierdzenia takiego dokumentu jest przedłożenie wraz z dokumentem do legalizacji oryginalnie potwierdzonego przez Izbę Gospodarczą dokumentu o tym samym numerze, który pozostanie w archiwum Ambasady. Nie jest przy tym akceptowana kserokopia wcześniej potwierdzonego przez Izbę Gospodarczą dokumentu, ani potwierdzona oryginalna kopia tego samego dokumentu z innym numerem legalizacji.

Mając powyższe na uwadze eksporter musi zadbać przystępując do legalizacji dokumentów handlowych w Regionalnej Izbie Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, o zapewnienie dodatkowego egzemplarza dokumentu spełniającego wymogi Ambasady Turcji w Warszawie.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dot. zasad legalizacji dokumentów handlowych przez Regionalną Izbę Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, prosimy każdorazowo o kontakt z Działem Legalizacji Dokumentów Handlowych Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, mailowo na adres: biuroizby@cci.pl lub telefonicznie pod numerem: (33) 822-90- 49.

Zasady legalizacji dokumentów handlowych do Syrii / Libanu / Nigerii

W przypadku legalizacji dokumentów handlowych do Syrii, Libanu lub Nigerii (w szczególności faktur handlowych lub innych dokumentów informujących o kraju pochodzenia eksportowanych towarów), konieczne jest przedłożenie przez eksportera w Izbie Gospodarczej oryginalnego świadectwa pochodzenia towarów wystawionego przez Urząd Celny, w którym wskazane będzie iż towary, o których mowa w legalizowanych dokumentach handlowych są pochodzenia polskiego. W przypadku gdy na świadectwie pochodzenia wystawionym przez Urząd Celny widnieć będzie informacja iż towary są pochodzenia UE (Unia Europejska) lub WE (Wspólnota Europejska), Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej nie będzie mogła dokonać legalizacji takiego dokumentu!

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dot. zasad legalizacji dokumentów handlowych przez Regionalną Izbę Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, prosimy każdorazowo o kontakt z Działem Legalizacji Dokumentów Handlowych Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, mailowo na adres: biuroizby@cci.pl lub telefonicznie pod numerem: (33) 822-90- 49.

Potwierdzanie kserokopii dokumentów „za zgodność z okazanym oryginałem”

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej informuje iż w związku ze zmianą wytycznych dot. sposobu potwierdzania kserokopii dokumentów "za zgodność z oryginałem", określonych przez Krajową Izbę Gospodarczą w Warszawie, przedmiotowa legalizacja będzie realizowana w następujący sposób: w przypadku konieczności uwierzytelnienia kserokopii dokumentów przez Izbę Gospodarczą eksporter przygotowuje własne oświadczenie kierowane do zagranicznego klienta potwierdzające informacje zawarte w ksero dokumentu. Ksero dokumentu jest załącznikiem do oświadczenia. Legalizacji w tym przypadku podlega jedynie oświadczenie eksportera a kserokopia dokumentu jest dopinana do oświadczenia stanowiac jego integralną część.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dot. zasad legalizacji dokumentów handlowych przez Regionalną Izbę Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, prosimy każdorazowo o kontakt z Działem Legalizacji Dokumentów Handlowych Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, mailowo na adres: biuroizby@cci.pl lub telefonicznie pod numerem: (33) 822-90- 49.

Newsletter legalizacyjny Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej – bądź zawsze na bieżąco!

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów Działu Legalizacji Dokumentów Handlowych i Eksportowych, uruchomiła newsletter legalizacyjny mający na celu usprawnienie procesu komunikacji Izby Gospodarczej z eksporterami korzystającymi z usługi legalizacji dokumentów handlowych, świadczonej przez Regionalną Izbę Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej. W ramach tego rozwiązania każdy eksporter, który zdecyduje się na subskrypcję newslettera legalizacyjnego poprzez wypełnienie dedykowanego formularza kontaktowego będzie otrzymywał od Izby Gospodarczej na wskazany w formularzu adres e-mail bieżące informacje dotyczące:

  • czasowych ograniczeń godzin pracy Działu Legalizacji Dokumentów Handlowych i Eksportowych Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej,
  • wprowadzanych zmian we wzorach dokumentów do legalizacji oraz zmian dot. możliwości legalizacji różnych typów dokumentów handlowych stosowanych w obrocie międzynarodowym,
  • aktualnych zasad prawidłowego przygotowania dokumentów przedkładanych do legalizacji w Izbie Gospodarczej, celem uniknięcia błędów wnioskodawcy skutkujących brakiem mozliwości zalegalizowania dokumentu handlowego,
  • wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Regionalną Izbę Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej i/lub jej partnerów, kierowanych do polskich eksporterów celem wsparcia promocji eksportu.

Eksporterów zainteresowanych taką formą kontaktu prosimy o pobranie i wypełnienie formularza kontaktowego (w formularzu można podać dowolną ilość adresów e-mail) oraz o jego przesłanie na adres: biuroizby@cci.pl.

POBIERZ FORMULARZ KONTAKTOWY DLA OTRZYMYWANIA NEWLETTERA LEGALIZACYJNEGO
REGIONALNEJ IZBY HANDLU I PRZEMYSŁU W BIELSKU-BIAŁEJ

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej informuje iż otrzymane adresy e-mail nie będą nikomu udostępniane i służyć będą jedynie Izbie Gospodarczej do przesyłania korespondencji mailowej, o której mowa powyżej. Zgodę na subskrypcję newslettera legalizacyjnego można odwołać w dowolnym momencie poprzez wysłanie stosowanej informacji na adres biuroizby@cci.pl.

Upoważnienie pracownika firmy do podpisywania dokumentów handlowych kierowanych do legalizacji przez Izbę Gospodarczą

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej informuje o możliwości udzielania upoważnień/pełnomocnictw pracownikom firmy do podpisywania dokumentów handlowych kierowanych do legalizacji przez Regionalną Izbę Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej. Aby udzielić pełnomocnictwa/upoważnienia wybranemu pracownikowi, przedstawiciel eksportera figurujący w dokumentach rejestracyjnych firmy jako osoba umocowana do reprezentowania firmy, której wzór podpisu został już wcześniej uwierzytelniony w Regionalnej Izbie Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, w sposób o którym mowa w sekcji: Zasady legalizacji dokumentów / Uwierzytelnienie eksportera, sporządza stosowne pismo, zgodne ze wzorem dostępnym poniżej, które należy złożyć w Dziale Legalizacji Dokumentów Handlowych Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej. Udzielone pełnomocnictwo/upoważnienie może mieć charakter stały lub czasowy i obejmować dowolną liczbę pracowników firmy, przy czym każdy z upoważnionych pracowników musi również uwierzytelnić swój wzór podpisu w sposób, o którym mowa w sekcji: Zasady legalizacji dokumentów / Uwierzytelnienie eksportera.

POBIERZ WZÓR UPOWAŻNIENIA PRACOWNIKA DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW HANDLOWYCH

Przedłożenie w Dziale Legalizacji Dokumentów Handlowych Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, samego upoważnienia/pełnomocnictwa dla wybranego pracownika/pracowników firmy nie upoważnia ich do podpisywania dokumentów handlowych kierowanych do legalizacji przez Izbę Gospodarczą! Aby tak podpisany dokument mógł zostać zalegalizowany wymagane jest uwierzytelnienie w Izbie Gospodarczej wzoru podpisu upoważnionego pracownika/pracowników firmy w sposób, o którym mowa w sekcji: Zasady legalizacji dokumentów / Uwierzytelnienie eksportera. Dokumenty podpisane przez osoby, których wzory podpisów nie zostały uwierzytelnione w Izbie Gospodarczej pomimo posiadania przez nich stosownego pełnomocnictwa nie będą mogły zostać zalegalizowane przez Regionalną Izbę Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej!


* W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dot. zasad legalizacji dokumentów handlowych przez Regionalną Izbę Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, prosimy każdorazowo o kontakt z Działem Legalizacji Dokumentów Handlowych Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, mailowo na adres: biuroizby@cci.pl lub telefonicznie pod numerem: (33) 822-90- 49.

Członkostwo

Członkiem Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej może zostać dowolna osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
Kilka prostych kroków wystarczy abyś mógł zostać członkiem największej społeczności gospodarczej na Podbeskidziu!

1. Poznaj prawa i obowiązki Członka Izby

Zapoznaj się szczegółowo z dokumentami informacyjnymi o Izbie, które stanowią: Statut Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, Informator Członkowski oraz Wykaz składek członkowskich. Dowiesz się z nich o prawach i obowiązkach członka Izby oraz poznasz szczegółowe zasady członkostwa w Izbie.

2. Wypełnij dokumenty rejestracyjne

Wypełnij dokumenty rejestracyjne, które stanowią: Deklaracja Członkowska oraz Ankieta Członkowska. Wypełnione dokumenty wydrukuj, podpisz i prześlij drogą pocztową na adres biura Izby.

3. Czekaj na decyzję

Na podstawie otrzymanych dokumentów, Rada Izby na najbliższym posiedzeniu podejmie decyzję o przyjęciu Twojej firmy w poczet członków RIHiP Bielsko-Biała. O decycji poinformujemy Cię mailowo oraz pisemnie na wskazanych przez Ciebie w dokumentach rejestracyjnych adres korespondencyjny.

4. Zarejestruj swoją firmę

Wraz z pismem potwierdzającym przyjęcie firmy do grona członków Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsko-Białej otrzymasz swój indywidualny numer członkowski. Za jego pomocą zarejestruj profil swojej firmy na stronie www.cci.pl.

biuroizby@cci.pl (33) 810-33-76 dołącz do nas
Strona korzysta z plików cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
Więcej Akceptuję