Tarcza Antykryzysowa 4.0 - Informacja ZUS

25.06.2020

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej w nawiązaniu do informacji otrzymanej od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przekazuje informacje dotyczące zmian w zakresie ustawowego wsparcia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach Tarczy Antykryzysowej 4.0.

Tarcza Antykryzysowa 4.0 – wprowadza nowe rozwiązania:

 • rozszerzające pomoc dla przedsiębiorców, zleceniobiorców w zakresie świadczenia postojowego,
 • w zakresie zwolnienia z opłacania składek osób duchownych.


Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą:

 • będzie przysługiwało na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, która posiada inny tytuł do ubezpieczeń społecznych pod warunkiem, że osoba ta podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Muszą być także spełnione pozostałe warunki, tj.:

 • doszło do przestoju w prowadzeniu działalności w wyniku COVID-19,
 • rozpoczęcie prowadzenia działalności nastąpiło przed 1 kwietnia 2020 r.,
 • przychód z tytułu prowadzonej działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim,
 • zawieszenie działalności nastąpiło po 31 stycznia 2020 r.


Świadczenie postojowe dla zleceniobiorców, gdy zleceniodawca odmówi złożenia wniosku o świadczenie postojowe, zleceniobiorca może złożyć wniosek we własnym imieniu bezpośrednio do ZUS bez pośrednictwa zleceniodawcy, jeżeli spełnia pozostałe warunki, tj.:

 • zleceniodawca albo zamawiający miał przestój w działalności w wyniku COVID-19,
 • umowa została zawarta przed 1 kwietnia 2020 r.,
 • przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był niższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS (dla wniosku składanego w czerwcu, lipcu lub sierpniu nie może przekroczyć kwoty 15 994,41 zł., a dla wniosków składanych w kwietniu i maju nie mógł przekroczyć kwoty 15 595,74 zł).

Udostępniony zostanie nowy wniosek RSP-CZ. Przepis ten wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy. Od tego dnia wnioski RSP-CZ będzie można składać wyłącznie elektronicznie, przez portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek za osoby duchowne.
Wniosek może złożyć zarówno osoba duchowna we własnym imieniu, jak i jej zwierzchnia instytucja diecezjalna lub zakonna będąca płatnikiem składek.

Zwolnienie z należnych składek za marzec, kwiecień i maj br. obejmie:

 • nieopłacone należności z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe,
 • dobrowolne ubezpieczenie chorobowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne należne z tytułu bycia duchownym,
 • w przypadku marca zwolnienie przysługuje również, gdy składki zostały już opłacone.


Jeżeli płatnik składek występuje o zwolnienie z obowiązku opłacania składek nie tylko za osoby duchowne ale także za innych ubezpieczonych, to przy zwolnieniu w wysokości odpowiednio 100% albo 50% należnych składek za marzec, kwiecień i maj, do liczby ubezpieczonych oprócz pracowników młodocianych nie wlicza się także osób duchownych.
Jednym z warunków zwolnienia z opłacania składek jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. Dokumenty te należy złożyć do ZUS nie później niż do 30 czerwca 2020 r.
Przypominamy, że wniosek o zwolnienie z opłacania składek powinien być przekazany do ZUS najpóźniej 30 czerwca 2020 r.

Szczegółowe wyjaśnienia dostępne są na naszej internetowej:
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/nowe-rozwiazania-wprowadzane-ustawa-z-19-czerwca-2020-r_-o-doplatach-do-oprocentowania-kredytow-bankowych-udzielanych-przedsiebiorcom-dotknietym-skutkami-covid-19-oraz-o-uproszczonym-postepowaniu-o-zatwierdzenie-ukladu-w-zwiazku-z-wystapieniem-covid-19-tzw_-tarcza-antykryzysowa-4_0-/3446447

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/-tarcza-antykryzysowa-4_0-zmiany-w-zakresie-zwolnienia-z-oplacania-skladek-dla-osob-duchownych/3449136

Sposób składania wniosków:
1.       TYLKO elektronicznie przez PUE ZUS w zakresie:

 • zwolnienia z opłacania składek (RDZ),
 • świadczenia postojowego i kontynuację jego wypłaty (RSP-D, RSPC, RSP-DK i RSP-CK),
 • odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę (RDO) oraz udzielenia ulgi (RDU),
 • zwrotu składek już opłaconych (EZS-P),

2.       Papierowo pocztą lub osobiście w placówce ZUS - TYLKO i wyłącznie w zakresie wniosku o zwrot składek już opłaconych RZS-P.

Jak przekazać wniosek przez PUE ZUS:


Kontakt z ZUS:

biuroizby@cci.pl (33) 810-33-76 dołącz do nas
Strona korzysta z plików cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
Więcej Akceptuję