Komunikaty

Biura Legalizacji Dokumentów Handlowych
Aktualne komunikaty!

Beskidzka Izba Gospodarcza informuje iż w dniu 16 lutego 2024 roku (piątek) Biuro Legalizacji Dokumentów Handlowych będzie czynne w godzinach od 10:00 do 15:00 !!
Ponadto informujemy iż w dniu 19 lutego 2024 roku (poniedziałek) Biuro Legalizacji Dokumentów Handlowych będzie NIECZYNNE !!.

Za powstałe niedogodności serdecznie przepraszamy !! Jednocześnie informujemy iż poza w/w dniem godziny pracy biura nie ulegają zmianie.

Beskidzka Izba Gospodarcza informuje iż z dniem 01 lipca 2023 roku, zmianie uległ cennik czynności legalizacyjnych wykonywanych przez BIG w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Legalizacja dokumentów > Cennik.

Aktualizacja wzoru wniosku o zalegalizowanie dokumentów handlowych

Beskidzka Izba Gospodarcza informuje iż począwszy od dnia 05 września 2019 roku, zmianie ulega wzór wniosku o zalegalizowanie dokumentów handlowych! Aktualną wersję wniosku należy pobrać w sekcji: Dokumenty do pobrania / Wniosek o zalegalizowanie dokumentów handlowych. Jednocześnie informujemy iż wnioski o legalizację dokumentów handlowych przez Beskidzką Izbę Gospodarczą złożone na nieaktualnym druku nie będą rozpatrywane!

Zasady legalizacji Świadectw Wolnej Sprzedaży / Free Sale Certificate

W związku z coraz wiekszym zainteresowaniem polskich firm legalizacją dokumentów potwierdzających wolną sprzedaż na rynku tj. Świadectw Wolnej Sprzedaży (Free Sale Certificate) na różne produkty, w tym suplementy diety, napoje energetyczne, izotoniczne i inne produkty spożywcze - informujemy iż polskie firmy mają możliwość uzyskania urzędowych świadectw na te produkty, wydawanych przez właściwe urzędy (Główny Urząd Sanitarny / Powiatowy Urząd Sanitarny). Podobnie w przypadku wnioskowania przez eksportera o legalizację przez Izbę Gospodarczą własnych Świadectw Wolnej Sprzedaży dot. eksportu nawozów - zobowiązany jest on do przedłożenia w Izbie Gospodarczej decyzji lub zaświadczenia z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, potwierdzającej fakt rejestracji danego produktu.

W przypadku gdy eksporter wnioskuje o potwierdzenie przez Izbę Gospodarczą własnych deklaracji dla tej grupy produktów, zobowiązany jest przedłożyć:

 • prawidłowo wypełniony i podpisany wniosek o zalegalizowanie dokumentów handlowych,
 • właściwe dokumenty do legalizacji (własne deklaracje Free Sale Certificate) w ilości egzemplarzy określonej w pkt 10.B wniosku o zalegalizowanie dokumentów handlowych oraz z uwzględnieniem 1 egzemplarza dodatkowego pozostającego w dokumentacji Izby Gospodarczej,
 • dokument urzędowy potwierdzający zgłoszenie przez firmę wnioskującą o legalizację dopuszczenie do obrotu konkretnych wyrobów umieszczonych w dokumentach do legalizacji,
 • oświadczenie firmy wnioskującej o legalizację, o legalności wprowadzenia do obrotu towarów ujetych w dokumencie do legalizacji.

POBIERZ OŚWIADCZENIE EKSPORTERA DLA FREE SALE CERTIFICATE

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dot. zasad legalizacji dokumentów handlowych przez Beskidzką Izbę Gospodarczą, prosimy każdorazowo o kontakt z Biurem Legalizacji Dokumentów Handlowych Beskidzkiej Izby Gospodarczej, mailowo na adres: biuroizby@cci.pl lub telefonicznie pod numerem: (33) 810-33-76.

Zasady legalizacji Świadectw Końcowego Użytkownika / End User Certificate

W związku z otrzymywanymi zapytaniami ze strony polskich firm odnośnie możliwości potwierdzania lub wystawiania przez Izby Gospodarcze Świadectw Końcowego Użytkownika (End User Certificate), uprzejmie informujemy iż dokumenty dot. zakupu tj. importu towarów specjalnego przeznaczenia i/lub podwójnego zastosowania podlegają legalizacji przez Izby Gospodarcze jedynie po potwierdzeniu lub wystawieniu tego dokumentu przez upoważniony w Polsce organ państwowy, odpowiedzialny za kontrolę obrotu z zagranicą towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dot. zasad legalizacji dokumentów handlowych przez Beskidzką Izbę Gospodarczą, prosimy każdorazowo o kontakt z Biurem Legalizacji Dokumentów Handlowych Beskidzkiej Izby Gospodarczej, mailowo na adres: biuroizby@cci.pl lub telefonicznie pod numerem: (33) 810-33-76.

Zasady legalizacji dokumentów handlowych do Algierii

W oparciu o informację otrzymaną od Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej, informujemy iż zmianie uległy przepisy importowe w Algierii, zgodnie z wymogiem z instytucji ABEF tj. stowarzyszenia banków oraz instytucji finansowych z 26 grudnia 2017 roku, który obowiązuje od 01 stycznia 2018 roku (pełną treść informacji znajdą Państwo tutaj: https://www.tsa-algerie.com/importations-une-nouvelle-note-de-labef-seme-le-trouble-document/).

Zgodnie z komunikatem opublikowanym na stronie Ministerstwa Handlu Algierii (https://www.commerce.gov.dz/avis/communique-relatif-aux-mecanismes-d-encadrement-des-operations-d-importation-de-marchandises#) obowiązują przy imporcie dokumenty l’Attestation de libre commercialisation dans les pays d’origine et/ou de provenance des produits exportés vers l’Algérie / Certificate of free marketing in the country of origin and / or provenance of products exported to Algeria - zgodne ze wzorem który znajduje się poniżej.

Po konsultacji z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Algierze w likwidacji uprzejmie informujemy, że Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej może legalizować dokumenty wypełnione i podpisane przez polskich producentów zgodne z załączonym wzorem pod warunkiem zapewnienia że taki dokument będzie akceptowany przez stronę algierską. W związku z powyższym przed legalizacją wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu potwierdzającego zaakceptowanie takiego sposobu wystawienia i potwierdzenia dokumentu przez stronę algierską.

Jednocześnie przypominamy iż legalizacja potwierdza autentyczność podpisów wystawców i ich upoważnienie do reprezentowania firmy, która jest wymieniona w pkt 1 dokumentu natomiast nie potwierdza wprost treści dokumentu, a jedynie autentyczność podpisów i sposób reprezentacji.

POBIERZ WZÓR CERTIFICATE OF FREE MARKETING TO ALGERIA

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dot. zasad legalizacji dokumentów handlowych przez Beskidzką Izbę Gospodarczą, prosimy każdorazowo o kontakt z Biurem Legalizacji Dokumentów Handlowych Beskidzkiej Izby Gospodarczej, mailowo na adres: biuroizby@cci.pl lub telefonicznie pod numerem: (33) 810-33-76.

Zasady legalizacji dokumentów handlowych do Turcji

Beskidzka Izba Gospodarcza informuje iż przedsiębiorcy potwierdzający dokumenty handlowe przeznaczone na rynek turecki muszą się liczyć z koniecznością ich legalizacji również w Ambasadzie Turcji w Warszawie. W związku z tym jednym z wymogów stawianych przez Ambasadę Turcji w Warszawie do potwierdzenia takiego dokumentu jest przedłożenie wraz z dokumentem do legalizacji oryginalnie potwierdzonego przez Izbę Gospodarczą dokumentu o tym samym numerze, który pozostanie w archiwum Ambasady. Nie jest przy tym akceptowana kserokopia wcześniej potwierdzonego przez Izbę Gospodarczą dokumentu, ani potwierdzona oryginalna kopia tego samego dokumentu z innym numerem legalizacji.

Mając powyższe na uwadze eksporter musi zadbać przystępując do legalizacji dokumentów handlowych w Beskidzkiej Izbie Gospodarczej, o zapewnienie dodatkowego egzemplarza dokumentu spełniającego wymogi Ambasady Turcji w Warszawie.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dot. zasad legalizacji dokumentów handlowych przez Beskidzką Izbę Gospodarczą, prosimy każdorazowo o kontakt z Biurem Legalizacji Dokumentów Handlowych Beskidzkiej Izby Gospodarczej, mailowo na adres: biuroizby@cci.pl lub telefonicznie pod numerem: (33) 810-33-76.

Zasady legalizacji dokumentów handlowych do Syrii / Libanu / Nigerii

W przypadku legalizacji dokumentów handlowych do Syrii, Libanu lub Nigerii (w szczególności faktur handlowych lub innych dokumentów informujących o kraju pochodzenia eksportowanych towarów), konieczne jest przedłożenie przez eksportera w Izbie Gospodarczej oryginalnego świadectwa pochodzenia towarów wystawionego przez Urząd Celny, w którym wskazane będzie iż towary, o których mowa w legalizowanych dokumentach handlowych są pochodzenia polskiego. W przypadku gdy na świadectwie pochodzenia wystawionym przez Urząd Celny widnieć będzie informacja iż towary są pochodzenia UE (Unia Europejska) lub WE (Wspólnota Europejska), Beskidzka Izba Gospodarcza nie będzie mogła dokonać legalizacji takiego dokumentu!

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dot. zasad legalizacji dokumentów handlowych przez Beskidzką Izbę Gospodarczą, prosimy każdorazowo o kontakt z Biurem Legalizacji Dokumentów Handlowych Beskidzkiej Izby Gospodarczej, mailowo na adres: biuroizby@cci.pl lub telefonicznie pod numerem: (33) 810-33-76.

Potwierdzanie kserokopii dokumentów „za zgodność z okazanym oryginałem”

Beskidzka Izba Gospodarcza informuje iż w związku ze zmianą wytycznych dot. sposobu potwierdzania kserokopii dokumentów "za zgodność z oryginałem", określonych przez Krajową Izbę Gospodarczą w Warszawie, przedmiotowa legalizacja będzie realizowana w następujący sposób: w przypadku konieczności uwierzytelnienia kserokopii dokumentów przez Izbę Gospodarczą eksporter przygotowuje własne oświadczenie kierowane do zagranicznego klienta potwierdzające informacje zawarte w ksero dokumentu. Ksero dokumentu jest załącznikiem do oświadczenia. Legalizacji w tym przypadku podlega jedynie oświadczenie eksportera a kserokopia dokumentu jest dopinana do oświadczenia stanowiac jego integralną część.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dot. zasad legalizacji dokumentów handlowych przez Beskidzką Izbę Gospodarczą, prosimy każdorazowo o kontakt z Biurem Legalizacji Dokumentów Handlowych Beskidzkiej Izby Gospodarczej, mailowo na adres: biuroizby@cci.pl lub telefonicznie pod numerem: (33) 810-33-76.

Newsletter legalizacyjny Beskidzkiej Izby Gospodarczej – bądź zawsze na bieżąco!

Beskidzka Izba Gospodarcza wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów Biura Legalizacji Dokumentów Handlowych, uruchomiła newsletter legalizacyjny mający na celu usprawnienie procesu komunikacji Izby Gospodarczej z eksporterami korzystającymi z usługi legalizacji dokumentów handlowych, świadczonej przez Beskidzką Izbę Gospodarczą. W ramach tego rozwiązania każdy eksporter, który zdecyduje się na subskrypcję newslettera legalizacyjnego poprzez wypełnienie dedykowanego formularza kontaktowego będzie otrzymywał od Izby Gospodarczej na wskazany w formularzu adres e-mail bieżące informacje dotyczące:

 • czasowych ograniczeń godzin pracy Biura Legalizacji Dokumentów Handlowych Beskidzkiej Izby Gospodarczej,
 • wprowadzanych zmian we wzorach dokumentów do legalizacji oraz zmian dot. możliwości legalizacji różnych typów dokumentów handlowych stosowanych w obrocie międzynarodowym,
 • aktualnych zasad prawidłowego przygotowania dokumentów przedkładanych do legalizacji w Izbie Gospodarczej, celem uniknięcia błędów wnioskodawcy skutkujących brakiem mozliwości zalegalizowania dokumentu handlowego,
 • wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Beskidzką Izbę Gospodarczą i/lub jej partnerów, kierowanych do polskich eksporterów celem wsparcia promocji eksportu.

Eksporterów zainteresowanych taką formą kontaktu prosimy o pobranie i wypełnienie formularza kontaktowego (w formularzu można podać dowolną ilość adresów e-mail) oraz o jego przesłanie na adres: biuroizby@cci.pl.

POBIERZ FORMULARZ KONTAKTOWY DLA OTRZYMYWANIA NEWLETTERA LEGALIZACYJNEGO
REGIONALNEJ IZBY HANDLU I PRZEMYSŁU W BIELSKU-BIAŁEJ

Beskidzka Izba Gospodarcza informuje iż otrzymane adresy e-mail nie będą nikomu udostępniane i służyć będą jedynie Izbie Gospodarczej do przesyłania korespondencji mailowej, o której mowa powyżej. Zgodę na subskrypcję newslettera legalizacyjnego można odwołać w dowolnym momencie poprzez wysłanie stosowanej informacji na adres biuroizby@cci.pl.

Upoważnienie pracownika firmy do podpisywania dokumentów handlowych kierowanych do legalizacji przez Izbę Gospodarczą

Beskidzka Izba Gospodarcza informuje o możliwości udzielania upoważnień/pełnomocnictw pracownikom firmy do podpisywania dokumentów handlowych kierowanych do legalizacji przez Beskidzką Izbę Gospodarczą. Aby udzielić pełnomocnictwa/upoważnienia wybranemu pracownikowi, przedstawiciel eksportera figurujący w dokumentach rejestracyjnych firmy jako osoba umocowana do reprezentowania firmy, której wzór podpisu został już wcześniej uwierzytelniony w Beskidzkiej Izbie Gospodarczej, w sposób o którym mowa w sekcji: Zasady legalizacji dokumentów / Uwierzytelnienie eksportera, sporządza stosowne pismo, zgodne ze wzorem dostępnym poniżej, które należy złożyć w Biurze Legalizacji Dokumentów Handlowych Beskidzkiej Izby Gospodarczej. Udzielone pełnomocnictwo/upoważnienie może mieć charakter stały lub czasowy i obejmować dowolną liczbę pracowników firmy, przy czym każdy z upoważnionych pracowników musi również uwierzytelnić swój wzór podpisu w sposób, o którym mowa w sekcji: Zasady legalizacji dokumentów / Uwierzytelnienie eksportera.

POBIERZ WZÓR UPOWAŻNIENIA PRACOWNIKA DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW HANDLOWYCH

Przedłożenie w Biurze Legalizacji Dokumentów Handlowych Beskidzkiej Izby Gospodarczej, samego upoważnienia/pełnomocnictwa dla wybranego pracownika/pracowników firmy nie upoważnia ich do podpisywania dokumentów handlowych kierowanych do legalizacji przez Izbę Gospodarczą! Aby tak podpisany dokument mógł zostać zalegalizowany wymagane jest uwierzytelnienie w Izbie Gospodarczej wzoru podpisu upoważnionego pracownika/pracowników firmy w sposób, o którym mowa w sekcji: Zasady legalizacji dokumentów / Uwierzytelnienie eksportera. Dokumenty podpisane przez osoby, których wzory podpisów nie zostały uwierzytelnione w Izbie Gospodarczej pomimo posiadania przez nich stosownego pełnomocnictwa nie będą mogły zostać zalegalizowane przez Beskidzką Izbę Gospodarczą!


* W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dot. zasad legalizacji dokumentów handlowych przez Beskidzką Izbę Gospodarczą, prosimy każdorazowo o kontakt z Biurem Legalizacji Dokumentów Handlowych Beskidzkiej Izby Gospodarczej, mailowo na adres: biuroizby@cci.pl lub telefonicznie pod numerem: (33) 810-33-76.

Legalizacja dokumentów/świadectw pochodzenia do Rosji i Białorusi

Beskidzka Izba Gospodarcza, w nawiązaniu do informacji otrzymanej z Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie informuje iż w związku z obecną sytuacją na rynkach wschodnich spowodowaną wojną w Ukrainie oraz sankcjami nałożonymi na Rosję i Białoruś, zachodzi konieczność złożenia oświadczenia przez wnioskodawców zainteresowanych legalizacją dokumentów lub wystawianiem urzędowych świadectw pochodzenia KIG na potrzeby runku Rosji i Białorusi, że towary ujęte w dokumentach do legalizacji i/lub świadectwach pochodzenia KIG nie są objęte sankcjami.

Poniżej udostępniamy Państwu wzór takiego oświadczenia, które jest wymagane każdorazowo przy ubieganiu się Eksportera o:

 • legalizację dokumentów handlowych,
 • wystawienie niepreferencyjnego świadectwa pochodzenia,

do Rosji i Białorusi. Oświadczenie musi być podpisane przez upoważnioną osobę zgodnie z dostarczonym Izbie wzorem podpisu.

W nawiązaniu do opisanych powyżej problemów i ograniczeń na rynkach Rosji i Białorusi dodatkowo informujemy, że Beskidzka Izba Gospodarcza:

 • nie legalizuje oświadczeń firm, ani nie wystawia zaświadczeń, dotyczących posiadania przez eksportowane towary statusu towarów podwójnego zastosowania (BIG nie ma prawnej podstawy do dokonywania wykładni przepisów, zwłaszcza takiej która byłaby dla kogokolwiek wiążąca),
 • nie legalizuje własnych oświadczeń eksporterów potwierdzających okoliczności siły wyższej z uwagi na ich prawny charakter. Jeżeli kontrahent zagraniczny akceptuje własne deklaracje polskiej strony to wysłaniu podlegają dokumenty po ich podpisaniu przez upoważnione osoby firmy. Jeżeli natomiast strona zagraniczna wymaga potwierdzenia okoliczności siły wyższej przez izbę przemysłowo-handlową to konieczne jest wystąpienie do Krajowej Izby Gospodarczej z wnioskiem o wystawienie zaświadczenia. Szczegóły na stronie KIG: https://kig.pl/uslugi/karnety-ata-legalizacja-swiadectwa-pochodzenia-certyfikacja/dla-eksporterow/zaswiadczenia-kig/

POBIERZ WZÓR OŚWIADCZENIA NA POTRZEBY LEGALIZACJI DOKUMENTÓW HANDLOWYCH KIEROWANYCH NA RYNEK ROSYJSKI I/LUB BIAŁORUSKI

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dot. zasad legalizacji dokumentów handlowych przez Beskidzką Izbę Gospodarczą, prosimy każdorazowo o kontakt z Biurem Legalizacji Dokumentów Handlowych Beskidzkiej Izby Gospodarczej, mailowo na adres: biuroizby@cci.pl lub telefonicznie pod numerem: (33) 810-33-76.

Członkostwo

Członkiem Beskidzkiej Izby Gospodarczej może zostać dowolna osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
Kilka prostych kroków wystarczy abyś mógł zostać członkiem największej społeczności gospodarczej na Podbeskidziu!

1. Poznaj prawa i obowiązki Członka Izby

Zapoznaj się z dokumentami informacyjnymi Beskidzkiej Izby Gospodarczej, które stanowią: Informator CzłonkowskiStatut IzbyTabela Opłat Członkowskich. Ich lektura pozwoli Ci lepiej poznać naszą Organizację i zasady w niej panujące, które każdy Członek Izby jest zobowiązany przestrzegać.

2. Wypełnij deklarację członkowską

Wypełnij dokument akcesyjny, który stanowi Deklaracja Członkowska BIG. Dokument należy wypełnić elektronicznie a następnie wydrukować, podpisać i dostarczyć w oryginale do siedziby Beskidzkiej Izby Gospodarczej (pocztą lub osobiście). Aby przyśpieszyć procedurę przyjęcia firmy w poczet członków Beskidzkiej Izby Gospodarczej skan wypełnionej i podpisanej deklaracji członkowskiej możesz przesłać dodatkowo na adres: biuroizby@cci.pl.

3. Czekaj na decyzję

Oczekuj na decyzję zarządu Izby. Przyjęcie w poczet członków Beskidzkiej Izby Gospodarczej następuje na podstawie decyzji zarządu Izby, w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia wpływu deklaracji członkowskiej do Biura Izby. Po wydaniu pozytywnej decyzji przez zarząd Izby, firma składająca akces członkowski otrzyma pismo potwierdzające członkostwo w Beskidzkiej Izbie Gospodarczej.

4. Pochwal się, że jesteś z nami!

Wraz z pismem potwierdzającym przyjęcie firmy w poczet członków Izby otrzymasz naklejkę do umieszczenia w siedzibie firmy, baner internetowy, który możesz zamieścić na swojej stronie www oraz certyfikat członkowski. Informacja o Twoim członkostwie zostanie również zamieszczona na stronie Izby oraz w kanał informacyjnych Izby i mediach społecznościowych.

biuroizby@cci.pl (33) 810-33-76 dołącz do nas
Strona korzysta z plików cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
Więcej Akceptuję