Statut

Beskidzkiej Izby Gospodarczej (wcześniej: Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej)

 

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§1

Beskidzka Izba Gospodarcza, zwana dalej Izbą z siedzibą w Bielsku-Białej jest dobrowolną, samorządową organizacją podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, z zastrzeżeniem §6 ust. 3 niniejszego Statutu. Izba działa na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 1989r. o izbach gospodarczych.

§2

1. Siedzibą Izby jest miasto Bielsko-Biała.
2. Teren działania Izby obejmuje między innymi województwo śląskie, w szczególności powiat grodzki Bielsko-Biała oraz bielski, cieszyński, żywiecki, pszczyński oraz powiaty oświęcimski, suski i wadowicki w województwie małopolskim.
3. Izba może tworzyć jednostki terenowe.

§3

Izba używa pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 

Rozdział II.
Cele i środki działania

§4

Zadaniami działania Izby są:
1. reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w izbie podmiotów ekonomicznych w zakresie ich działalności gospodarczej, szczególnie wobec organów władzy państwowej oraz samorządowej,
2. wyrażanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki,
3. dokonywanie ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej,
4. współtworzenie systemowych, ekonomicznych i prawno-organizacyjnych podstaw prowadzenia działalności produkcyjnej, handlowej, w tym międzynarodowej, i usługowej w warunkach gospodarki rynkowej, w tym uczestniczenie w przygotowaniu aktów prawnych,
5. określenie potencjału gospodarczego skupionego wokół Izby (bank danych),
6. współudział w kreowaniu polityki gospodarczej regionu w ramach instytucji partnerstwa gospodarczego dla Zarządu Województwa Śląskiego,
7. stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorców, promocja innowacji gospodarczych i transferów nowoczesnych technologii,
8. kształtowanie zasad etyki w życiu gospodarczym.
9. wykonywanie innych zadań powierzonych Izbie za jej zgodą przez odpowiednie władze rządowe i samorządowe.

§5

Izba realizuje swe cele poprzez:
a) wspieranie inicjatyw gospodarczych członków w kraju i za granicą,
b) reprezentowanie interesów członków oraz ich ochrony wobec organów administracji i innych podmiotów gospodarczych,
c) inspirowanie tworzenia nowych regulacji prawnych sprzyjających przedsiębiorczości,
d) gromadzenie i udostępnienie informacji dotyczących zasad funkcjonowania przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych oraz współpracy kooperacyjnej, organizacyjnej i firmowej,
e) szkolenia, organizacja konferencji, wystaw, prowadzenie projektów oszczędnościowych,
f) organizowanie działalności wydawniczej,
g) występowanie w roli mediatora w przypadkach sporów między podmiotami,
h) prowadzenie klubu dla członków Izby,
i) współpraca z organami administracji oraz organizacjami społeczno-samorządowymi,
j) powołanie doradców i ekspertów do opiniowania zagadnień wynikających z działalności statutowej,
k) prowadzenie Sądu Polubownego,
l) prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie niezbędnym do finansowania działalności statutowej Izby (główne zakresy prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z nomenklaturą PKD to: działalność organizacji komercyjnych i pracodawców PKD 94.11 Z, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22 Z, działalność związana z organizacja targów, wystaw i kongresów PKD 82.30 Z, pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane PKD 85.59 B).

 

Rozdział III.
Członkowie ich prawa i obowiązki

§6

1. Członkiem Zwyczajnym Izby może być każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą z zastrzeżeniem art. 1 Ustawy; założyciele nabywają członkostwo przez złożenie podpisu pod uchwalonym statutem (dalej jako: „Członek Zwyczajny”).
2. Przyjęcie w poczet Członków Zwyczajnych Izby następuje na podstawie pisemnej deklaracji zainteresowanego na podstawie uchwały Zarządu Izby.
3. Członkiem Wspierającym Izby mogą być również inne podmioty takie jak osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, a nieprowadzący działalności gospodarczej, którzy działają na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, jak również utożsamiają się z działalnością Izby (dalej jako: „Członek Wspierający”).
4. Przyjęcie w poczet Członków Wspierających Izby następuje na podstawie ponadprzeciętnego wkładu w działalność i rozwój Izby lub realizacji jej celów, jak również na podstawie pisemnej deklaracji zainteresowanego na podstawie uchwały Zarządu Izby.
5. Członkowie Zwyczajni oraz Członkowie Wspierający w dalszej części Statutu nazywani są łącznie Członkami Izby.

§7

Podmioty będące członkami Izby wykonują swe prawa i obowiązki osobiście lub przez uprawomocnionych przedstawicieli.

§8

1. Członkowie Zwyczajni Izby mają prawo:
1) jednego głosu,
2) czynnego i biernego prawa wyborczego,
3) korzystania i uczestniczenia we wszystkich formach działalności Izby,
4) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Izby.
2. Prawo czynnego i biernego prawa wyborczego przysługuje osobom fizycznym. Członkowie Zwyczajni nie będący osobami fizycznymi wyznaczają przedstawiciela uprawnionego do korzystania z tego prawa.
3. Członkowie Wspierający Izby mają prawo:
1) biernego udziału w wyborach do organów Izby,
2) udziału w obradach Walnego Zgromadzenia Izby z głosem doradczym,
3) udziału w wydarzeniach organizowanych przez Izbę.

§9

Członkowie Izby zobowiązani są do:
1. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Izby,
2. współdziałania w realizacji statutowych celów Izby,
3. przestrzegania norm współżycia i etyki zawodowej,
4. regularnego płacenia składek członkowskich,
5. zachowania poufności informacji pozyskanych w ramach projektów oszczędnościowych prowadzonych przez Izbę.

§10

1. Utrata członkostwa w Izbie następuje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia z Izby za uprzednim 6-miesięcznym wypowiedzeniem na piśmie,
b) skreślenia z listy Członków Zwyczajnych na podstawie uchwały Zarządu Izby z powodu zaniechania działalności gospodarczej,
c) skreślenia z listy Członków Wspierających na podstawie uchwały Zarządu Izby z powodu zaniechania działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz zaprzestania wspierania działalności i rozwoju Izby,
d) wykluczenia ze składu członków Izby na podstawie uchwały Rady Izby, w razie nie przestrzegania postanowień Statutu.
2. Jeżeli w sprawie skreślenia lub wykluczenia z członkostwa w Izbie prowadzone jest postępowanie wyjaśniające, następuje zawieszenie członka zwyczajnego w prawach członkowskich.
3. Utrata członkostwa w Izbie nie zwalnia podmiotu od wcześniejszych zobowiązań, a składka członkowska nie podlega zwrotowi.

§11

Izba nie posiada uprawnień władczych, a zrzeszone w niej podmioty zachowują pełną samodzielność.

 

Rozdział IV.
Władze, organy wykonawcze
i kontrolne Izby

§12

1. Organami Izby są: Walne Zgromadzenie, Rada Izby, Zarząd oraz Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja organów pochodzących z wyborów trwa 4 lata. W przypadku wakatu wśród członków organów Izby, organy te mają prawo kooptacji, nie więcej jednak niż 1/3 członków pochodzących z wyboru. Mandat dokoptowanego członka organu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków organu.
3. Uchwały organów zapadają z wyjątkiem przypadków określonych w Statucie zwykłą większością głosów. Dla ważności uchwał Rady Izby oraz Komisji Rewizyjnej wymagana jest obecność co najmniej połowy uprawnionych. Uchwały Walnego Zgromadzenia są prawomocne bez względu na liczbę obecnych. Wybory oraz głosowania w sprawach osobowych przeprowadza się w sposób tajny.

§13

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Izby i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział z głosem stanowiącym Członkowie Zwyczajni Izby, a z głosem doradczym Członkowie Wspierający oraz osoby zaproszone.

§14

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. uchwalenie kierunków działania Izby,
2. wybór Rady i Komisji Rewizyjnej oraz rozpatrywanie sprawozdań z ich działalności,
3. uchwalenie Statutu oraz jego zmian.
4. zatwierdzanie sprawozdań z działalności Rady Izby,
5. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Izby,
6. podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępujących członków Rady,
7. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Radę, Komisję Rewizyjną oraz członków Izby.

§15

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest co 2 lata.
2. Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne zwołuje Rada z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 członków w terminie 6 tygodni od daty otrzymania pisemnego wniosku w tej sprawie zawierającego uzasadnienie.
3. Rada umieszcza w porządku obrad sprawy określone przez wnioskodawców w uzasadnieniu. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być tylko sprawy objęte porządkiem obrad.

§16

O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia oraz proponowanym porządku obrad Rada zawiadamia na 2 tygodnie przed terminem jego rozpoczęcia.

§17

Rada Izby zwana dalej Radą jest najwyższą władzą Izby w okresie między Walnymi Zgromadzeniami.

§18

Rada Izby może powołać społeczne komisje problemowe do przeprowadzenia oceny i analizy czynników wpływających na działalność gospodarczą, w tym także oceny regulacji prawnych.

§19

1. Rada składa się z 10 – 20 osób. Członkami Rady Izby mogą być przedstawiciele Członków Izby lub inne uprawnione osoby.
2. Rada ustala kierunki działalności Izby i podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Izby.
3. Rada wybiera ze swego grona na okres kadencji Prezesa Izby oraz Wiceprezesów w liczbie 1 do 3.
4. Prezes lub Wiceprezes Izby zwołuje posiedzenie Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek poszczególnych członków Rady.
5. Rada działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.
6. Prezes Rady, Wiceprezesi Rady oraz członkowie Rady wykonują swoje funkcje społecznie i nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Izby.
7. Rada Izby może powołać Radę Ekspertów w drodze uchwały. Członkami Rady Ekspertów mogą być wieloletni członkowie Rady Izby (będący nimi minimum 2 kadencje) oraz osoby pełniące kierownicze funkcje w Izbie (Członkowie Zarządu i Dyrektorzy Biura Izby) po osiągnięciu wieku emerytalnego lub po zakończeniu działalności zawodowej. Rada Ekspertów funkcjonuje przy Radzie Izby stanowiąc ciało doradcze Izby. Rada Ekspertów składa się z maksymalnie 5 osób, których powołuje i odwołuje Rada Izby w drodze uchwały.

§20

Do kompetencji Rady należy w szczególności:
1) nadzór nad wykonywaniem uchwał Walnego Zgromadzenia przez biuro Izby,
2) uchwalanie rocznych planów działalności, budżetu i szczegółowych planów finansowych Izby oraz monitorowanie ich realizacji,
3) zatwierdzanie sprawozdań rocznych z działalności Rady Izby, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat.
4) ustalanie wysokości składek.
5) rozpatrywanie sporów wynikłych wśród członków,
6) podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia członka Izby,
7) zwoływanie Walnych Zgromadzeń,
8) powoływanie i odwoływanie Zarządu Izby oraz ustalanie wynagrodzeń dla członków Zarządu.

§21

1. Organem wykonawczym Izby jest Zarząd Izby.
2. Zarząd Izby działa na podstawie uchwał innych organów Izby, jej statutu i przepisów prawa.
3. Zarząd Izby może być jednoosobowy lub wieloosobowy, nie może jednak liczyć więcej niż trzech członków. Rada Izby powołując Zarząd Izby każdorazowo decyduje czy Zarząd będzie jednoosobowy czy wieloosobowy a w przypadku zarządu wieloosobowego wskazuje który członek zarządu będzie pełnił funkcję Dyrektora Biura Izby. W przypadku zarządu jednoosobowego członek zarządu pełni funkcje Dyrektora Biura Izby.
4. W przypadku powołania jednoosobowego zarządu Izby do reprezentowania Izby i składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych, w tym zaciągania zobowiązań upoważniony jest jednoosobowo członek zarządu Dyrektor Biura Izby.
5. W przypadku powołania wieloosobowego zarządu Izby do reprezentowania Izby i składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych, w tym zaciągania zobowiązań upoważnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie, w tym Dyrektor Biura Izby.
6. Dyrektor Biura Izby z głosem doradczym bierze udział w posiedzeniach Rady.

§22

1. Organem kontroli Izby jest Komisja Rewizyjna składająca się z 3 do 5 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie. Osoby te pełnią swoje funkcje społecznie.
2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swego grona przewodniczącego, wice-przewodniczącego oraz sekretarza.

§23

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola całokształtu działalności ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
2) przedstawianie Radzie wniosków w sprawie działalności Izby.
3) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z oceną działalności i wnioskowanie w przedmiocie absolutorium dla ustępującej Rady Izby.
2. Członkom Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo udziału w posiedzeniach Rady z głosem doradczym.
3. Komisja Rewizyjna opracowuje własny plan pracy.

Rozdział V.
Majątek i budżet Rady

§24

1. Majątek Izby mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze,
2. Majątek Izby powstaje z wpisowego, składek, dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego, dochodów z własnej działalności gospodarczej, darowizn, dotacji,
3. Wysokość wpisowego oraz składek członkowskich, a także sposób i termin ich uiszczania określa w drodze uchwały Rada Izby.

 

Rozdział VI.
Zmiany w Statucie i rozwiązanie Izby

§25

1. Uchwały w sprawie zmian Statutu Izby lub likwidacji podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i większością 2/3 głosów w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych.
2. Walne Zgromadzenie powołuje likwidatora Izby i decyduje o przeznaczeniu majątku Izby oraz ustala zasady rozliczeń zobowiązań i należności Izby.
3. Uchwała likwidacyjna Izby podlega zgłoszeniu do Sądu Rejonowego.

Członkostwo

Członkiem Beskidzkiej Izby Gospodarczej może zostać dowolna osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
Kilka prostych kroków wystarczy abyś mógł zostać członkiem największej społeczności gospodarczej na Podbeskidziu!

1. Poznaj prawa i obowiązki Członka Izby

Zapoznaj się z dokumentami informacyjnymi Beskidzkiej Izby Gospodarczej, które stanowią: Informator CzłonkowskiStatut IzbyTabela Opłat Członkowskich. Ich lektura pozwoli Ci lepiej poznać naszą Organizację i zasady w niej panujące, które każdy Członek Izby jest zobowiązany przestrzegać.

2. Wypełnij deklarację członkowską

Wypełnij dokument akcesyjny, który stanowi Deklaracja Członkowska BIG. Dokument należy wypełnić elektronicznie a następnie wydrukować, podpisać i dostarczyć w oryginale do siedziby Beskidzkiej Izby Gospodarczej (pocztą lub osobiście). Aby przyśpieszyć procedurę przyjęcia firmy w poczet członków Beskidzkiej Izby Gospodarczej skan wypełnionej i podpisanej deklaracji członkowskiej możesz przesłać dodatkowo na adres: biuroizby@cci.pl.

3. Czekaj na decyzję

Oczekuj na decyzję zarządu Izby. Przyjęcie w poczet członków Beskidzkiej Izby Gospodarczej następuje na podstawie decyzji zarządu Izby, w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia wpływu deklaracji członkowskiej do Biura Izby. Po wydaniu pozytywnej decyzji przez zarząd Izby, firma składająca akces członkowski otrzyma pismo potwierdzające członkostwo w Beskidzkiej Izbie Gospodarczej.

4. Pochwal się, że jesteś z nami!

Wraz z pismem potwierdzającym przyjęcie firmy w poczet członków Izby otrzymasz naklejkę do umieszczenia w siedzibie firmy, baner internetowy, który możesz zamieścić na swojej stronie www oraz certyfikat członkowski. Informacja o Twoim członkostwie zostanie również zamieszczona na stronie Izby oraz w kanał informacyjnych Izby i mediach społecznościowych.

biuroizby@cci.pl (33) 810-33-76 dołącz do nas
Strona korzysta z plików cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
Więcej Akceptuję