Legalizacja

dokumentów handlowych i eksportowych

Twój partner handlowy wymaga zalegalizowania przez Izbę Gospodarczą dokumentu handlowego, świadectwa lub zaświadczenia?
Zgłoś się do nas i eksportuj bez ograniczeń…

Prowadząc biznes na rynkach zagranicznych niejednokrotnie spotkasz się z sytuacją, w której Twój partner będzie oczekiwał np. potwierdzenia faktu prowadzenia przez Ciebie działalności czy też legalności wystawianych przez Twoją firmę dokumentów handlowych. Pomocna tutaj będzie usługa legalizacji, czyli uwierzytelnienia dokumentów przez Izbę Gospodarczą na rzecz zagranicznych partnerów handlowych. Beskidzka Izba Gospodarcza działając w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie wykonuje usługę lgalizacji dokumentów handlowych stosowanych powszechnie w obrocie międzynarodowym, co daje przedsiębiorcy wymierne korzyści, bowiem uwierzytelnia fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez polski podmiot gospodarczy, a także właściwy sposób reprezentacji firmy wyrażonej w postaci podpisów na dokumentach oraz autentyczność złożonych podpisów przez przedstawicieli firmy.

Usługa legalizacyjna obejmuje różnego rodzaju dokumenty stosowane w handlu międzynarodowym, od dokumentów autorstwa wnioskodawcy, świadectw i zaświadczeń urzędów państwowych oraz samorządowych, do poświadczeń autentyczności kopii, kserokopii dokumentu na podstawie okazanego oryginału włącznie.


Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat procedury legalizacji dokumentów handlowych przez Beskidzką Izbę Gospodarczą, w tym zasady prawidłowego przygotowania dokumentów do legalizacji, warunki legalizacji danego rodzaju dokumentów handlowych stosowanych w obrocie międzynarodowym, cennik usług legalizacyjnych oraz pozostałe informacje, których szczegółowa analiza pozwoli Państwu sprawnie i szybko dokonać niezbędnej legalizacji.

Podstawa prawna

Działalność legalizacyjna dokonywana jest przez Beskidzką Izbę Gospodarczą w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, na podstawie art. 12, w związku z ust. 1, 2 i ust. 4 pkt 3 ustawy o izbach gospodarczych z dnia 30 maja 1989 roku (Dz. U. Nr 35 z 1989 r. i Nr 75 z 1992 r.), z późniejszymi zmianami, na rzecz podmiotów zarejestrowanych w Polsce, stosownie do przepisów wymienionej ustawy o izbach gospodarczych.

Rodzaje legalizowanych dokumentów handlowych

Beskidzka Izba Gospodarcza dokonuje legalizacji takich dokumentów jak:

 • dokumenty handlowe i eksportowe, w tym m.in. faktury, cenniki, deklaracje i oświadczenia własne eksportera, specyfikacje, umowy handlowe, pełnomocnictwa, listy uwierzytelniające, tłumaczenia inne niż przysięgłe,
 • dokumenty przewozowe np. konosamenty, faktury transportowe i inne związane z przewozem,
 • świadectwa i zaświadczenia wydane przez urzędy weterynaryjne, sanitarne, inspekcję handlową,
 • świadectwa i zaświadczenia wydane przez upoważnione jednostki administracji państwowej, samorządu terytorialnego, w tym m.in. świadectwa przewozowe EUR-1,
 • poświadczanie świadectwa pochodzenia towarów wystawionego przez urząd, celny uwarunkowane wymogami kraju odbiorcy towaru.

Dodatkowo Beskidzka Izba Gospodarcza wystawia na podstawie przedstawionych przez wnioskodawcę świadectw pochodzenia towarów wydanych przez Urząd Celny, dodatkowe świadectwo niepreferencyjnego pochodzenia towarów na formularzu Krajowej Izby Gospodarczej (tzw. Certificate of Origin), jeśli zagraniczny odbiorca towaru żąda wystawienia takiego świadectwa, w związku z realizacją płatności za towar.

w przypadku gdy masz wątpliwości czy dany dokument może zostać zalegalizowany przez Izbę Gospodarczą oraz jakie dodatkowe dokumenty należy przedstawić aby dokonać legalizacji – skontaktuj się z pracownikiem Biura Legalizacji Dokumentów Handlowych w celu wyjaśnienia wątpliwości. Pamiętaj również iż dla danego rodzaju legalizowanego dokumentu niezbędne może być przedstawienie dodatkowych dokumentów bez których legalizacja nie będzie mogła zostać przeprowadzona! Szczegółowe informacje dot. konieczności przedkładania dodatkowych dokumentów na potrzeby legalizacji znajdują się w sekcji: Komunikaty.

Dokumenty niepodlegające legalizacji

Beskidzka Izba Gospodarcza nie legalizuje:

 • zaświadczeń i raportów bankowych,
 • zaświadczeń i decyzji wydanych przez urzędy skarbowe,
 • dokumentów sądowych, w tym sądów arbitrażowych,
 • długo i krótko terminowych deklaracji dostawcy,
 • elektronicznie generowanych deklaracji celnych,
 • dokumentów urzędowych podlegających legalizacji Apostille,
 • kserokopii lub dokumentów nie podpisanych,
 • tłumaczeń wykonanych przez tłumaczy przysięgłych i dokumentów potwierdzonych notarialnie, których procedurę legalizacji określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.

w przypadku gdy masz wątpliwości czy dany dokument może zostać zalegalizowany przez Izbę Gospodarczą oraz jakie dodatkowe dokumenty należy przedstawić aby dokonać legalizacji – skontaktuj się z pracownikiem Biura Legalizacji Dokumentów Handlowych w celu wyjaśnienia wątpliwości.

Uwierzytelnienie eksportera

Każdy przedsiębiorca występujący po raz pierwszy o legalizację dokumentów handlowych do Beskidzkiej Izby Gospodarczej, zobowiązany jest do złożenia w Izbie podstawowych dokumentów dotyczących jego firmy, na które składają się:

1. Dokument potwierdzający prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej, w zależności od statusu prawnego przedsiębiorcy:

 • aktualny wydruk KRS ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości,
 • lub aktualny wydruk CEIDG ze strony Ministerstwa Rozwoju,
 • lub inny dokument upoważnionego organu rejestrowego.

2. Zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON:

 • aktualny wydruk ze strony Głównego Urzędu Statystycznego.

3. Decyzja albo potwierdzenie faktu nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP):

 • kserokopia decyzji lub zaświadczenia z aktualnymi danymi firmy.

4. Uwierzytelnione wzory podpisów reprezentacji podmiotu wnioskującego, poprzez złożenie:

 • wzoru podpisu w obecności pracownika Beskidzkiej Izby Gospodarczej, na specjalnym formularzu,
 • lub wzoru podpisu potwierdzonego notarialnie (oryginał do wglądu wraz z kserokopią dla Izby Gospodarczej),
 • lub kopii karty wzorów podpisów bankowych potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika banku.

w przypadku zmian w przedsiębiorstwie powodujących zmiany w dokumentach wymienionych pkt od 1 do 4, przy kolejnym wnioskowaniu o legalizację dokumentów handlowych przedsiębiorca powinien załączyć wyżej wymienione dokumenty, zawierające zaktualizowane dane.

dokumenty wymienione w pkt: 1, 2, 3 mogą być zamiennie dołączone w oryginale lub kserokopii poświadczonej urzędowo lub notarialnie. Na wniosek przedsiębiorcy Beskidzka Izba Gospodarcza zwraca oryginał dokumentu po potwierdzeniu za zgodność z okazanym dokumentem kserokopii dostarczonej przez wnioskodawcę, przeznaczonej dla Izby Gospodarczej.

osoby reprezentujące wnioskodawcę zgodnie z dokumentami o których mowa w pkt 1, których wzory podpisów zostały uwierzytelnione w Izbie Gospodarczej w sposób, o którym mowa w pkt 4, mogą udzielić upoważnienia innym pracownikom przedsiębiorstwa do podpisywania dokumentów handlowych kierowanych do legalizacji przez Beskidzką Izbę Gospodarczą, na podstawie stosonego pełnomocnictwa. Należy przy tym pamiętać iż osoba upoważniona musi także uwierzytelnić w Izbie Gospodarczej swój wzór podpisu w sposób, o którym mowa w pkt 4. Wzór pełnomocnictwa oraz szczegółowe informacje na ten termat znajdują się w sekcji Komunikaty.

legalizacja dokumentów handlowych jest możliwa jedynie po zweryfikowaniu zgodności podpisu wnioskodawcy ze wzorem podpisu złożonym na dokumentach, w tym na wniosku o zalegalizowanie dokumentów handlowych. W przypadku gdy masz wątpliwości czy wzór podpisu danej osoby podpisanej na wniosku legalizacyjnym oraz na dokumentach mających zostać zalegalizowanych znajduje się w bazie Beskidzkiej Izby Gospodarczej, skontaktuj się z pracownikiem Biura Legalizacji Dokumentów Handlowych w celu wyjaśnienia wątpliwości.

Prawidłowe przygotowanie dokumentów do legalizacji

Podstawą do dokonania legalizacji dokumentów handlowych przez Beskidzką Izbę Gospodarczą jest złożenie przez wnioskodawcę prawidłowo wypełnionego wniosku o zalegalizowanie dokumentów handlowych oraz dołączenie do niego stosownych dokumentów mających podlegać legalizacji jak również w zależności od rodzaju legalizowanego dokumentu – dokumentów dodatkowych warunkujących możliwość dokonania legalizacji przez Izbę Gospodarczą.

KROK 1: WYPEŁNIJ WNIOSEK O ZALEGALIZOWANIE DOKUMENTÓW HANDLOWYCH


Przygotowanie dokumentów do legalizacji zacznij od pobrania aktualnej wersji wniosku o zalegalizowanie dokumentów handlowych. Pobrany wniosek należy wypełnić elektronicznie a następnie wydrukować w jednym egzemplarzu i podpisać. W przypadku gdy wnioskodawca chce zalegalizować różnego rodzaju dokumenty handlowe ale kierowane do tego samego odbiorcy zagranicznego wypełnić należy tylko jeden wniosek wskazując w nim w odpowiednich punktach kolejne dokumenty mające podlegać legalizacji przez Izbę Gospodarczą.

ze względu na częste zmiany i aktualizacje wniosku o zalegalizowanie dokumentów handlowych, Beskidzka Izba Gospodarcza zaleca każdorazowo do pobrania jego aktualnej wersji, która znajduje się w sekcji Dokumenty do pobrania, lub o sprawdzenie jego aktualności (data umieszczona obok tytułu pliku). W przypadku złożenia w Biurze Legalizacji Dokumentów Handlowych wniosku o legalizację dokumentów handlowych na nieaktualnym druku – legalizacja nie będzie mogła zostać przeprowadzona.

pamiętaj iż wniosek o zalegalizowanie dokumentów handlowych musi zostać podpisany przez osobę do tego uprawnioną, której wzór podpisu został uwierzytelniony i znajduje się w dokumentacji Beskidzkiej Izby Gospodarczej. W przypadku gdy masz wątpliwości czy wzór podpisu danej osoby podpisanej na wniosku legalizacyjnym znajduje się w bazie Beskidzkiej Izby Gospodarczej, skontaktuj się z pracownikiem Biura Legalizacji Dokumentów Handlowych w celu wyjaśnienia wątpliwości.

szczegółowy opis prawidłowego sposobu wypełnienia wniosku o zalegalizowanie dokumentów handlowych dla różnego rodzaju legalizowanych dokumentów znajdziesz poniżej w sekcji Wypełnianie wniosku o zalegalizowanie dokumentów handlowych.

KROK 2: SKOMPLETUJ WSZYSTKIE WYMAGANE DOKUMENTY


W dalszej kolejności do prawidłowo wypełnionego i podpisanego wniosku o zalegalizowanie dokumentów handlowych należy dołączyć stosowne dokumenty mające podlegać legalizacji przez Izbę Gospodarczą i/lub niezbędne dokumenty dodatkowe warunkujące możliwość zalegalizowania różnego rodzaju dokumentów stosowanych w obrocie międzynarodowym.
W przypadku gdy eksporter wnioskuje o:

 

1. Dodatkowe potwierdzenie przez Izbę Gospodarczą świadectwa pochodzenia towarów wystawionego przez Urząd Celny:


 do prawidłowo wypełnionego i podpisanego wniosku o zalegalizowanie dokumentów handlowych należy dołączyć:

 • oryginał świadectwa pochodzenia towarów wystawionego przez Urząd Celny,
 • kserokopię tego świadectwa, która pozostanie w dokumentacji Izby Gospodarczej.

 

2. Wystawienie przez Izbę Gospodarczą dodatkowego świadectwa pochodzenia towarów na formularzu Krajowej Izby Gospodarczej (tzw. Certificate of Origin):


 do prawidłowo wypełnionego i podpisanego wniosku o zalegalizowanie dokumentów handlowych należy dołączyć:

 • oryginał świadectwa pochodzenia towarów wystawionego przez Urząd Celny,
 • kserokopię tego świadectwa, która pozostanie w dokumentacji Izby Gospodarczej,
 • wypełniony druk Certificate of Origin na formularzu Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, zgodnie z danymi zawartymi w świadectwie pochodzenia towarów wystawionego przez Urząd Celny, w ilości egzemplarzy niezbędnej wnioskodawcy oraz jednym egzemplarzu dodatkowym, który pozostanie w dokumentacji Izby Gospodarczej,
 • pisemną dyspozycję kontrahenta zagranicznego w formie kontraktu / akredytywy / szczegółowej instrukcji wysyłkowej towaru (na papierze firmowym kontrahenta wraz z jego podpisem), zawierającą zapis iż wymaga on wystawienia świadectwa pochodzenia towarów przez Izbę Gospodarczą w Polsce.

 

korespondencja mailowa z kontrahentem nie stanowi podstawy do wystawienia dodatkowego świadectwa pochodzenia towarów na formularzu Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, przez Beskidzką Izbę Gospodarczą.

pamiętaj iż dokumenty mające podlegać legalizacji należy przedkładać w ilości wymaganej przez zagranicznego partnera oraz jednego egzemplarza dodatkowego, pozostającego w dokumentacji Beskidzkiej Izby Gospodarczej dla celów weryfikacyjnych (w ramach jednej opłaty legalizacyjnej wnioskodawca może otrzymać 1 oryginał i do 4 kopii danego dokumentu, nie licząc egzemplarza dla Izby. Każdy kolejny oryginał dokumentu podlega osobnej opłacie),

druk świadectwa pochodzenia towarów na formularzu Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie wypełnia wnioskodawca, w formie elektronicznej, w stosunku 1:1 do świadectwa pochodzenia towarów wystawionego przez Urząd Celny. Niedopuszczalne jest wpisywanie przez wnioskodawcę na druku Certificate of Origin danych innych niż te zawarte w świadectwie pochodzenia towarów wystawionym przez Urząd Celny! Ponadto przy wypełnianiu druku Certificate of Origin na formularzu Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie należy pamietać iż druga strona tego formularza wypełniana i drukowana jest tylko wtedy gdy wykaz towarów nie mieści się na pierwszej stronie formularza. W przeciwnym wypadku należy drukować tylko i wyłącznie pierwszą stronę formularza!

druk świadectwa pochodzenia towarów na formularzu Krajowej Izby Gospodarczej znajduje się w sekcji Dokumenty do pobrania.

3. Legalizację przez Izbę Gospodarczą dokumentów urzędowych, w tym m.in. świadectw przewozowych EUR-1 / świadectw i zaświadczeń sanitarnych / świadectw wolnej sprzedaży itp.


 do prawidłowo wypełnionego i podpisanego wniosku o zalegalizowanie dokumentów handlowych należy dołączyć:

 • oryginał danego dokumentu urzędowego (lub oryginały w przypadku gdy eksporter wnioskuje o legalizację więcej niż 1 egzemplarza dla siebie),
 • kserokopię tego dokumentu, która pozostanie w dokumentacji Izby Gospodarczej.

pamiętaj iż dokumenty mające podlegać legalizacji należy przedkładać w ilości wymaganej przez zagranicznego partnera oraz jednego egzemplarza dodatkowego, pozostającego w dokumentacji Beskidzkiej Izby Gospodarczej dla celów weryfikacyjnych (w ramach jednej opłaty legalizacyjnej wnioskodawca może otrzymać 1 oryginał i do 4 kopii danego dokumentu, nie licząc egzemplarza dla Izby. Każdy kolejny oryginał dokumentu podlega osobnej opłacie),

pamiętaj iż w przypadku legalizacji dokumentów urzędowych, wnioskodawca otrzyma zalegalizowany oryginał danego dokumentu urzędowego. Dodatkowy egzemplarz, który pozostanie w dokumentacji Izby Gospodarczej może być natomiast kserokopią lub skanem właściwego dokumentu urzędowego.

4. Legalizację przez Izbę Gospodarczą dokumentów własnych eksportera, w tym m.in. faktur handlowych / cenników / listów przewozowych / umów handlowych / oświadczeń własnych eksportera / deklaracji i certyfikatów zgodności / listów uwierzytelniających itp.


 do prawidłowo wypełnionego i podpisanego wniosku o zalegalizowanie dokumentów handlowych należy dołączyć:

 • stosowną ilość oryginałów danego dokumentu/ów, określoną w pkt 10.B. wniosku o zalegalizowanie dokumentów handlowych oraz jeden dodatkowy egzemplarz danego dokumentu/ów, który pozostanie w dokumentacji Izby Gospodarczej,
 • dokumenty dodatkowe warunkujące możliwość dokonania legalizacji danego dokumentu własnego eksportera przez Izbę Gospodarczą (o ile są wymagane).

w przypadku gdy eksporter wnioskuje o legalizację takich dokumentów jak: własne świadectwo wolnej sprzedaży / dokumenty dot. eksportu suplementów diety / dokumenty dot. eksportu towarów do Algierii, Syrii, Libanu, Nigerii lub Turcji – wymagane jest każdorazowo przedłożenie dodatkowych dokumentów warunkujących możliwość dokonania legalizacji takiego dokumentu przez Izbę Gospodarczą. Szczegółowe informacje dot. dodatkowych wymogów dla legalizacji tego typu dokumentów znajdują się w sekcji Komunikaty.

pamiętaj iż dokumenty mające podlegać legalizacji należy przedkładać w ilości wymaganej przez zagranicznego partnera oraz jednego egzemplarza dodatkowego, pozostającego w dokumentacji Beskidzkiej Izby Gospodarczej dla celów weryfikacyjnych (w ramach jednej opłaty legalizacyjnej wnioskodawca może otrzymać 1 oryginał i do 4 kopii danego dokumentu, nie licząc egzemplarza dla Izby. Każdy kolejny oryginał dokumentu podlega osobnej opłacie),

pamiętaj iż legalizacji podlegają tylko i wyłącznie dokumenty oryginalnie podpisane (dotyczy to także egzemplarza pozostającego w dokumentacji Izby). Kserokopie oraz skany dokumentów własnych eksportera nie podlegają legalizacji przez Izbę Gospodarczą!

pamiętaj iż każdy dokument własny eksportera, który chcesz zalegalizować musi zostać podpisany przez osobę do tego uprawnioną, której wzór podpisu został uwierzytelniony i znajduje się w dokumentacji Beskidzkiej Izby Gospodarczej. W przypadku gdy masz wątpliwości czy wzór podpisu danej osoby podpisanej na wniosku legalizacyjnym znajduje się w bazie Beskidzkiej Izby Gospodarczej, skontaktuj się z pracownikiem Biura Legalizacji Dokumentów Handlowych w celu wyjaśnienia wątpliwości.

pamietaj iż pieczęci legalizacyjne umieszczane są zawsze na ostatniej stronie legalizowanego dokumentu pod podpisami osób reprezentujących wnioskodawcę. W przypadku gdy umiejscowienie podpisów reprezentantów firmy na dokumencie mającym podlegać legalizacji w Izbie Gospodarczej uniemożliwia umieszczenie pieczęci legalizacyjnych bezpośrednio pod nimi, zostaną one umieszczone na odwrocie danego dokumentu. Dlatego też zalecamy drukowanie wielostronnicowych dokumentów własnych eksportera jednostronnie lub zwrócenie uwagi na zapewnienie odpowiedniej ilości wolnego miejsca pod podpisami reprezentantów wnioskodawcy na pieczęci legalizacyjne Izby Gospodarczej.

W przypadku gdy eksporter wnioskuje zarówno o legalizację dokumentów własnych jak i dokumentów urzędowych i/lub dodatkowe potwierdzenie przez Izbę Gospodarczą świadectwa pochodzenia towarów wystawionego przez Urząd Celny lub wydanie dodatkowego świadectwa pochodzenia towarów na formularzu Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie – przeznaczonych dla tego samego odbiorcy zagranicznego wypełnia tylko jeden wniosek o zalegalizowanie dokumentów handlowych, załączając do niego stosowne dokumenty mające podlegać legalizacji wraz z dokumentami dodatkowymi (o ile są wymagane), zgodnie z informacjami o których mowa w pkt od 1 do 4.

 

KROK 3: ZALEGALIZUJ DOKUMENTY W BIURZE BESKIDZKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ


Po prawidłowym skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów tj. wniosku o zalegalizowanie dokumentów handlowych (1 egzemplarz), właściwych dokumentów mających podlegać legalizacji (ilość wskazana we wniosku o zalegalizowanie dokumentów handlowych wraz z dodatkowym egzemplarzem pozostającym w dokumentacji Izby Gospodarczej) i/lub dokumentów dodatkowych warunkujących możliwość zalegalizowania danego dokumentu przez Izbę Gospodarczą (jeśli są wymagane) - należy dostarczyć je do Biura Legalizacji Dokumentów Handlowych Beskidzkiej Izby Gospodarczej, w godzinach urzędowania biura.

W przypadku stwierdzenia przez pracownika Biura Legalizacji Dokumentów Handlowych Beskidzkiej Izby Gospodarczej poprawności złożonej przez eksportera dokumentacji legalizacja dokumentów handlowych przeprowadzana jest na miejscu w trakcie jednej wizyty.

szczegółowe informacje dot. lokalizacji Biura Legalizacji Dokumentów Handlowych Beskidzkiej Izby Gospodarczej oraz godzin pracy Biura znajdują się poniżej w sekcji Kontakt.

dokumenty kierowane do legalizacji przez Izbę Gospodarczą można dostarczyć osobiście w godzinach pracy Biura Legalizacji Dokumentów Handlowych (nie jest wymagana obecność reprezentanta firmy podpisanego na wniosku i/lub dokumentach do legalizacji) lub przesłać za pośrednictem poczty lub kuriera na adres siedziby Beskidzkiej Izby Gospodarczej. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą lub kurierem należy bezwględnie załączyć informacje kontaktowe do eksportera (imię i nazwisko osoby do kontaktu wraz z numerem telefonu i adresem e-mail). Koszty wysyłki zwrotnej zalegalizowanych dokumentów pokrywa w takim przypadku eksporter.

eksporterzy wnioskujący o legalizację dokumentów handlowych przez Beskidzką Izbę Gospodarczą będący jednocześnie członkami Izby mogą skorzystać z bezpłatnej usługi sprawdzenia poprawności przygotowanych dokumentów przez pracownika Izby Gospodarczej, zanim dostarczą dokumenty do Biura Legalizacji Dokumentów Handlowych Beskidzkiej Izby Gospodarczej. Skany dokumentów mających podlegać sprawdzeniu należy przesłać na adres: biuroizby@cci.pl. Pozostali eksporterzy mogą skorzystać z płatnej weryfikacji poprawności przygotowanych dokumentów. Szczegółowe informacje o wysokości opłat legalizacyjnych znajdują się w sekcji: Cennik.

KROK 4: OPŁAĆ FAKTURĘ


Po dokonaniu legalizacji dokumentów handlowych przez pracownika Beskidzkiej Izby Gospodarczej, otrzymasz fakturę VAT, którą należy opłacić we wskazanym na fakturze terminie płatności. Brak wpłaty za wykonaną usługę legalizacji dokumentów handlowych skutkować będzie odmową legalizacji kolejnych dokumentów przez Izbę Gospodarczą do czasu uregulowania zaległości!

Beskidzka Izba Gospodarcza wystawia faktury VAT z opcją płatności przelewem (w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury VAT) lub gotówką na miejscu (brak możliwości zapłaty kartą płatniczą). Eksporterzy, który po raz pierwszy występują o legalizację dokumentów handlowych przez Beskidzką Izbę Gospodarczą zobowiązani są do uiszczenia opłaty gotówką, na miejscu w trakcie pierwszej legalizacji dokumentów handlowych.

wysokość opłat za legalizację dokumentów handlowych ustalana jest przez Krajową Izbę Gospodarczą w Warszawie, w imieniu której Beskidzka Izba Gospodarcza wykonuje usługę legalizacji. Szczegółowe informacje o wysokości opłat legalizacyjnych znajdują się w sekcji: Cennik.

Wypełnianie wniosku o zalegalizowanie dokumentów handlowych

Wypełnianie wniosku o zalegalizowanie dokumentów handlowych rozpocznij od pobrania jego aktualnej wersji, dostępnej w sekcji: Dokumenty do pobrania lub sprawdzenia czy posiadany przez Ciebie plik wniosku nie uległ zmianie (patrz data aktualizacji pliku). Wniosek o zalegalizowanie dokumentów handlowych wypełniaj elektronicznie, uzupełniając wszystkie wymagane pola. W przypadku gdy eksporter wnioskuje o:

1. Dodatkowe potwierdzenie przez Izbę Gospodarczą świadectwa pochodzenia towarów wystawionego przez Urząd Celny:


 

 • w pkt 1. wniosku wpisz pełne dane eksportera,
 • w pkt 2. wniosku wpisz pełne dane odbiorcy,
 • w pkt od 3. do 7. wniosku wpisz wymagane dane. Jeżeli któryś z punktów wniosku Cię nie dotyczy – należy wpisać w wybranym polu „nie dotyczy”,
 • w pkt 8. wniosku wpisz informację zgodną z tą zawartą w pkt 6. świadectwa pochodzenia towarów wystawionego przez Urząd Celny. W przypadku gdy opis towaru na świadectwie pochodzenia wystawionym przez Urząd Celny jest obszerny i szczegółowy, w pkt 8. wniosku o zalegalizowanie dokumentów handlowych możesz wpisać opis skrótowy, ogólny,
 • w pkt 9. wniosku wpisz ilość towaru zgodną z tą zawartą w pkt 7. świadectwa pochodzenia towarów wystawionego przez Urząd Celny,
 • w pkt 10.A. wniosku wpisz ilość oryginałów i ilość kopii świadectw pochodzenia towarów wystawionych przez Urząd Celny, które chcesz po zalegalizowaniu ich przez Izbę Gospodarczą otrzymać dla siebie (nie należy w tym punkcie uwzględniać egzemplarza dodatkowego, który pozostanie w dokumentacji Izby!). Następnie wpisz pozostałe wymagane w tym punkcie informacje tj. numer lub numery świadectw pochodzenia towarów wystawionych przez Urząd Celny, które mają zostać zalegalizowane przez Izbę Gospodarczą, ich datę oraz miejsce wydania oraz wpisz kraj pochodzenia zgodny z informacją zawartą w pkt 3. świadectwa pochodzenia towarów wystawionego przez Urząd Celny,
 • Pkt 10.B. wniosku pozostaw pusty!,
 • w pkt 12. wniosku wpisz wszystkie dokumenty, które załączasz do wniosku (w tym punkcie należy również wliczyć egzemplarz dodatkowy pozostający w dokumentacji Izby Gospodarczej). Szczegółwy wykaz wymaganych dokumentów, które powinieneś załączyć do wniosku znajdziesz powyżej w sekcji Prawidłowe przygotowanie dokumentów do legalizacji (Krok.2 / Pkt 1.). W przypadku gdy wnioskujesz o dodatkowe potwierdzenie przez Izbę Gospodarczą kilku świadectw pochodzenia towarów wystawionych przez Urząd Celny. kierowanych do tego samego odbiorcy zagranicznego należy wpisać każde z nich z osobna w kolejnym podpunkcie do pkt 12. wniosku,
 • zapoznaj się z klauzulą informacyjną oraz wpisz miejsce, datę jak również imię i nazwisko wnioskodawcy, który podpisuje wniosek,
 • wydrukuj i podpisz 1 egzemplarz wniosku.

ZOBACZ JAK WYGLĄDA PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONY WNIOSEK O DODATKOWE POTWIERDZENIE PRZEZ IZBĘ GOSPODARCZĄ
ŚWIADECTWA POCHODZENIA TOWARÓW WYSTAWIONEGO PRZEZ URZĄD CELNY

W przypadku wnioskowania przez eksportera o legalizację przez Izbę Gospodarczą dokumentów urzędowych lub o dodatkowe potwierdzenie świadectwa pochodzenia towarów wystawionego przez Urząd Celny, egzemplarzem dodatkowym, pozostającym w dokumentacji Izby Gospodarczej może być kserokopia danego dokumentu urzędowego. Natomiast eksporter otrzymuje dla siebie zalegalizowany tylko i wyłącznie oryginał danego dokumentu urzędowego. Biorąc powyższe pod uwagę w przypadku wnioskowania przez eksportera o dodatkowe potwierdzenie przez Izbę Gospodarczą świadectwa pochodzenia towarów wystawionego przez Urząd Celny w pkt 10.A. wniosku zwyczajowo należy wpisywać „wnioskuję o dodatkowe potwierdzenie świadectwa pochodzenia w ilości egzemplarzy: 1x oryginał 0x kopii (chyba że wnioskodawca posiada kilka oryginałów tego samego świadectwa pochodzenia towarów wystawionego i podpisanego przez Urząd Celny).

W przypadku wnioskowania przez eksportera o dodatkowe potwierdzenie przez Izbę Gospodarczą świadectwa pochodzenia towarów wystawionego przez Urząd Celny nie jest wymagane przedkładanie żadnych dodatkowych dokumentów warunkujących możliwość dokanania takiej legalizacji. Biorąc powyższe pod uwagę w pkt 10.A. wniosku należy w miejscu „Uzasadniając mój wniosek przedkładam” wpisać „nie dotyczy”.

W pkt 12. wniosku wpisuj każdy załączany do wniosku dokument w osobnym podpunkcie, w sposób umożliwiający pracownikowi Beskidzkiej Izby Gospodarczej jego łatwą identyfikację! (podając rodzaj dokumentu, jego numer, datę wydania oraz sumaryczą ilość załączanych egzemplarzy).

pamiętaj iż wniosek o zalegalizowanie dokumentów handlowych musi zostać podpisany przez osobę do tego uprawnioną, której wzór podpisu został uwierzytelniony i znajduje się w dokumentacji Beskidzkiej Izby Gospodarczej. W przypadku gdy masz wątpliwości czy wzór podpisu danej osoby podpisanej na wniosku legalizacyjnym znajduje się w bazie Beskidzkiej Izby Gospodarczej, skontaktuj się z pracownikiem Biura Legalizacji Dokumentów Handlowych w celu wyjaśnienia wątpliwości.

2. Wystawienie przez Izbę Gospodarczą dodatkowego świadectwa pochodzenia towarów na formularzu Krajowej Izby Gospodarczej (tzw. Certificate of Origin):


 • w pkt 1. wniosku wpisz pełne dane eksportera,
 • w pkt 2. wniosku wpisz pełne dane odbiorcy,
 • w pkt od 3. do 7. wniosku wpisz wymagane dane. Jeżeli któryś z punktów wniosku Cię nie dotyczy – należy wpisać w wybranym polu „nie dotyczy”,
 • w pkt 8. wniosku wpisz informację zgodną z tą zawartą w pkt 6. świadectwa pochodzenia towarów wystawionego przez Urząd Celny. W przypadku gdy opis towaru na świadectwie pochodzenia wystawionym przez Urząd Celny jest obszerny i szczegółowy, w pkt 8. wniosku o zalegalizowanie dokumentów handlowych możesz wpisać opis skrótowy, ogólny,
 • w pkt 9. wniosku wpisz ilość towaru zgodną z tą zawartą w pkt 7. świadectwa pochodzenia towarów wystawionego przez Urząd Celny,
 • w pkt 10.A. wniosku wpisz ilość oryginałów i ilość kopii świadectw pochodzenia towarów na formularzu Krajowej Izby Gospodarczej, które chcesz po ich wystawieniu przez Izbę Gospodarczą otrzymać dla siebie (nie należy w tym punkcie uwzględniać egzemplarza dodatkowego, który pozostanie w dokumentacji Izby!). Następnie wpisz pozostałe wymagane w tym punkcie informacje tj. numer lub numery świadectw pochodzenia towarów wystawionych przez Urząd Celny, na podstawie których wydawane jest dodatkowe świadectwo pochodzenia towarów na formularzu Krajowej Izby Gospodarczej, ich datę oraz miejsce wydania oraz wpisz kraj pochodzenia zgodny z informacją zawartą w pkt 3. świadectwa pochodzenia towarów wystawionego przez Urząd Celny. W tym punkcie wpisz także rodzaj dokumentu, na podstawie którego wnioskujesz o wystawienie przez Izbę Gospodarczą dodatkowego świadectwa pochodzenia towarów na formularzu Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie np. „dyspozycja klienta”.
 • Pkt 10.B. wniosku pozostaw pusty!,
 • w pkt 12. wniosku wpisz wszystkie dokumenty, które załączasz do wniosku (w tym punkcie należy również wliczyć egzemplarz dodatkowy pozostający w dokumentacji Izby Gospodarczej). Szczegółwy wykaz wymaganych dokumentów, które powinieneś załączyć do wniosku znajdziesz powyżej w sekcji Prawidłowe przygotowanie dokumentów do legalizacji (Krok.2 / Pkt 2.). W przypadku gdy wnioskujesz o wystawienie przez Izbę Gospodarczą kilku różnych świadectw pochodzenia towarów na formularzu Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie należy wpisać każde świadectwo z osobna w kolejnym podpunkcie do pkt 12. wniosku,
 • zapoznaj się z klauzulą informacyjną oraz wpisz miejsce, datę jak również imię i nazwisko wnioskodawcy, który podpisuje wniosek,
 • wydrukuj i podpisz 1 egzemplarz wniosku.

ZOBACZ JAK WYGLĄDA PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONY WNIOSEK O WYDANIE PRZEZ IZBĘ GOSPODARCZĄ
DODATKOWEGO ŚWIADECTWA POCHODZENIA TOWARÓW NA FORMULARZU KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ

W pkt 12. wniosku wpisuj każdy załączany do wniosku dokument w osobnym podpunkcie, w sposób umożlwiający pracownikowi Beskidzkiej Izby Gospodarczej jego łatwą identyfikację! (podając rodzaj dokumentu, jego numer, datę wydania oraz sumaryczą ilość załączanych egzemplarzy).

pamiętaj iż wniosek o zalegalizowanie dokumentów handlowych musi zostać podpisany przez osobę do tego uprawnioną, której wzór podpisu został uwierzytelniony i znajduje się w dokumentacji Beskidzkiej Izby Gospodarczej. W przypadku gdy masz wątpliwości czy wzór podpisu danej osoby podpisanej na wniosku legalizacyjnym znajduje się w bazie Beskidzkiej Izby Gospodarczej, skontaktuj się z pracownikiem Biura Legalizacji Dokumentów Handlowych w celu wyjaśnienia wątpliwości.

3. Legalizację przez Izbę Gospodarczą dokumentów urzędowych, w tym m.in. świadectw przewozowych EUR-1 / świadectw i zaświadczeń sanitarnych / świadectw wolnej sprzedaży itp.


 • w pkt 1. wniosku wpisz pełne dane eksportera,
 • w pkt 2. wniosku wpisz pełne dane odbiorcy,
 • w pkt od 3. do 9. wniosku wpisz wymagane dane. Jeżeli ze względu na specyfikę legalizowanego dokumentu handlowego, któryś z punktów wniosku Cię nie dotyczy – należy wpisać w wybranym polu „nie dotyczy”,
 • Pkt 10.A. wniosku pozostaw pusty!,
 • w pkt 10.B. wniosku wpisz dokumenty, które chcesz zalegalizować w Izbie Gospodarczej, podając ich nazwę, numer (jeśli występuje), datę wydania lub inne dane umożliwiające pracownikowi Beskidzkiej Izby Gospodarczej ich łatwą identyfikację. Podaj również ilość oryginałów i ilość kopii danego dokumentu, którą chcesz po zalegalizowaniu ich przez Izbę Gospodarczą otrzymać dla siebie (nie należy w tym punkcie uwzględniać egzemplarza dodatkowego, który pozostanie w dokumentacji Izby!). W przypadku gdy wnioskujesz o zalegalizowanie przez Izbę Gospodarczą kilku różnych dokumentów urzędowych – wpisz każdy z nich w osobnym podpunkcie do pkt 10.B. wniosku.
 • w pkt 12. wniosku wpisz wszystkie dokumenty, które załączasz do wniosku (w tym punkcie należy również wliczyć egzemplarz dodatkowy pozostający w dokumentacji Izby Gospodarczej). Szczegółwy wykaz wymaganych dokumentów, które powinieneś załączyć do wniosku znajdziesz powyżej w sekcji Prawidłowe przygotowanie dokumentów do legalizacji (Krok.2 / Pkt 3.). W przypadku gdy wnioskujesz o o zalegalizowanie przez Izbę Gospodarczą kilku różnych dokumentów urzędowych, należy wpisać każdy z nich w kolejnym podpunkcie do pkt 12. wniosku,
 • zapoznaj się z klauzulą informacyjną oraz wpisz miejsce, datę jak również imię i nazwisko wnioskodawcy, który podpisuje wniosek,
 • wydrukuj i podpisz 1 egzemplarz wniosku.

ZOBACZ JAK WYGLĄDA PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONY WNIOSEK O ZALEGALIZOWANIE PRZEZ IZBĘ GOSPODARCZĄ
DOKUMENTÓW URZĘDOWYCH

W pkt 12. wniosku wpisuj każdy załączany do wniosku dokument w osobnym podpunkcie, w sposób umożlwiający pracownikowi Beskidzkiej Izby Gospodarczej jego łatwą identyfikację! (podając rodzaj dokumentu, jego numer, datę wydania oraz sumaryczą ilość załączanych egzemplarzy).

W przypadku wnioskowania przez eksportera o legalizację przez Izbę Gospodarczą dokumentów urzędowych, egzemplarzem dodatkowym, pozostającym w dokumentacji Izby Gospodarczej może być kserokopia danego dokumentu urzędowego. Natomiast eksporter otrzymuje dla siebie zalegalizowany tylko i wyłącznie oryginał lub oryginały danego dokumentu urzędowego. Biorąc powyższe pod uwagę w przypadku wnioskowania przez eksportera o zalegalizowanie przez Izbę Gospodarczą dokumentu urzędowego w pkt 10.B. wniosku należy wpisywać stosowną ilość dokumentów urzędowych z podziałem na oryginał/kopia bazując jedynie na posiadanych przez siebie oryginałach dokumentów urzędowych!

pamiętaj iż wniosek o zalegalizowanie dokumentów handlowych musi zostać podpisany przez osobę do tego uprawnioną, której wzór podpisu został uwierzytelniony i znajduje się w dokumentacji Beskidzkiej Izby Gospodarczej. W przypadku gdy masz wątpliwości czy wzór podpisu danej osoby podpisanej na wniosku legalizacyjnym znajduje się w bazie Beskidzkiej Izby Gospodarczej, skontaktuj się z pracownikiem Biura Legalizacji Dokumentów Handlowych w celu wyjaśnienia wątpliwości.

4. Legalizację przez Izbę Gospodarczą dokumentów własnych eksportera, w tym m.in. faktur handlowych / cenników / listów przewozowych / umów handlowych / oświadczeń własnych eksportera / deklaracji i certyfikatów zgodności / listów uwierzytelniających itp.


 • w pkt 1. wniosku wpisz pełne dane eksportera,
 • w pkt 2. wniosku wpisz pełne dane odbiorcy,
 • w pkt od 3. do 9. wniosku wpisz wymagane dane. Jeżeli ze względu na specyfikę legalizowanego dokumentu handlowego, któryś z punktów wniosku Cię nie dotyczy – należy wpisać w wybranym polu „nie dotyczy”,
 • Pkt 10.A. wniosku pozostaw pusty!,
 • w pkt 10.B. wniosku wpisz dokumenty, które chcesz zalegalizować w Izbie Gospodarczej, podając ich nazwę, numer (jeśli występuje), datę wydania lub inne dane umożliwiające pracownikowi Beskidzkiej Izby Gospodarczej ich łatwą identyfikację. Podaj również ilość oryginałów i ilość kopii danego dokumentu, którą chcesz po zalegalizowaniu ich przez Izbę Gospodarczą otrzymać dla siebie (nie należy w tym punkcie uwzględniać egzemplarza dodatkowego, który pozostanie w dokumentacji Izby!). W przypadku gdy wnioskujesz o zalegalizowanie przez Izbę Gospodarczą kilku różnych dokumentów handlowych – wpisz każdy z nich w osobnym podpunkcie do pkt 10.B. wniosku.
 • w pkt 12. wniosku wpisz wszystkie dokumenty, które załączasz do wniosku (uwzględniając również dokumenty dodatkowe warunkujące możliwość dokonania legalizacji danego dokumentu handlowego przez Izbę Gospodarczą – o ile są wymagane). W tym punkcie należy również wliczyć egzemplarz dodatkowy pozostający w dokumentacji Izby Gospodarczej). Szczegółwy wykaz wymaganych dokumentów, które powinieneś załączyć do wniosku znajdziesz powyżej w sekcji Prawidłowe przygotowanie dokumentów do legalizacji (Krok.2 / Pkt 4.). W przypadku gdy wnioskujesz o o zalegalizowanie przez Izbę Gospodarczą kilku różnych dokumentów handlowych, należy wpisać każdy z nich w kolejnym podpunkcie do pkt 12. wniosku,
 • zapoznaj się z klauzulą informacyjną oraz wpisz miejsce, datę jak również imię i nazwisko wnioskodawcy, który podpisuje wniosek,
 • wydrukuj i podpisz 1 egzemplarz wniosku.

ZOBACZ JAK WYGLĄDA PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONY WNIOSEK O ZALEGALIZOWANIE PRZEZ IZBĘ GOSPODARCZĄ
DOKUMENTÓW WŁASNYCH EKSPORTERA

W pkt 12. wniosku wpisuj każdy załączany do wniosku dokument w osobnym podpunkcie, w sposób umożlwiający pracownikowi Beskidzkiej Izby Gospodarczej jego łatwą identyfikację! (podając rodzaj dokumentu, jego numer, datę wydania oraz sumaryczą ilość załączanych egzemplarzy).

pamiętaj iż legalizacji podlegają tylko i wyłącznie dokumenty oryginalnie podpisane (dotyczy to także egzemplarza pozostającego w dokumentacji Izby). Kserokopie oraz skany dokumentów własnych eksportera nie podlegają legalizacji przez Izbę Gospodarczą!

pamiętaj iż każdy dokument własny eksportera, który chcesz zalegalizować musi zostać podpisany przez osobę do tego uprawnioną, której wzór podpisu został uwierzytelniony i znajduje się w dokumentacji Beskidzkiej Izby Gospodarczej. W przypadku gdy masz wątpliwości czy wzór podpisu danej osoby podpisanej na wniosku legalizacyjnym znajduje się w bazie Beskidzkiej Izby Gospodarczej, skontaktuj się z pracownikiem Biura Legalizacji Dokumentów Handlowych w celu wyjaśnienia wątpliwości.

pamiętaj iż wniosek o zalegalizowanie dokumentów handlowych musi zostać podpisany przez osobę do tego uprawnioną, której wzór podpisu został uwierzytelniony i znajduje się w dokumentacji Beskidzkiej Izby Gospodarczej. W przypadku gdy masz wątpliwości czy wzór podpisu danej osoby podpisanej na wniosku legalizacyjnym znajduje się w bazie Beskidzkiej Izby Gospodarczej, skontaktuj się z pracownikiem Biura Legalizacji Dokumentów Handlowych w celu wyjaśnienia wątpliwości.

W przypadku gdy eksporter wnioskuje zarówno o legalizację dokumentów własnych jak i dokumentów urzędowych i/lub dodatkowe potwierdzenie przez Izbę Gospodarczą świadectwa pochodzenia towarów wystawionego przez Urząd Celny lub wydanie dodatkowego świadectwa pochodzenia towarów na formularzu Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie – przeznaczonych dla tego samego odbiorcy zagranicznego wypełnia tylko jeden wniosek o zalegalizowanie dokumentów handlowych, zgodnie z wytycznymi o których mowa w pkt od 1 do 4, załączając do niego stosowne dokumenty mające podlegać legalizacji wraz z dokumentami dodatkowymi (o ile są wymagane), zgodnie z informacjami o których mowa w sekcji: Prawidłowe przygotowanie dokumentów do legalizacji (Krok.2 / pkt od 1 do 4).

ZOBACZ JAK WYGLĄDA PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONY WNIOSEK O ZALEGALIZOWANIE PRZEZ IZBĘ GOSPODARCZĄ
KILKU RÓŻNYCH DOKUMENTÓW HANDLOWYCH KIEROWANYCH DO TEGO SAMEGO ODBIORCY ZAGRANICZNEGO

Przydatne informacje dot. legalizacji dokumentów handlowych

NEWSLETTER LEGALIZACYJNY


Beskidzka Izba Gospodarcza wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów Biura Legalizacji Dokumentów Handlowych, uruchomiła newsletter legalizacyjny mający na celu usprawnienie procesu komunikacji Izby Gospodarczej z eksporterami korzystającymi z usługi legalizacji dokumentów handlowych, świadczonej przez Beskidzką Izbę Gospodarczą. W ramach tego rozwiązania każdy eksporter, który zdecyduje się na subskrypcję newslettera legalizacyjnego poprzez wypełnienie dedykowanego formularza kontaktowego będzie otrzymywał od Izby Gospodarczej na wskazany w formularzu adres e-mail bieżące informacje dotyczące:

 • czasowych ograniczeń godzin pracy Biura Legalizacji Dokumentów Handlowych Beskidzkiej Izby Gospodarczej,
 • wprowadzanych zmian we wzorach dokumentów do legalizacji oraz zmian dot. możliwości legalizacji różnych typów dokumentów handlowych stosowanych w obrocie międzynarodowym,
 • aktualnych zasad prawidłowego przygotowania dokumentów przedkładanych do legalizacji w Izbie Gospodarczej, celem uniknięcia błędów wnioskodawcy skutkujących brakiem mozliwości zalegalizowania dokumentu handlowego,
 • wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Beskidzką Izbę Gospodarczą i/lub jej partnerów, kierowanych do polskich eksporterów celem wsparcia promocji eksportu.

Eksporterów zainteresowanych taką formą kontaktu prosimy o pobranie i wypełnienie formularza kontaktowego (w formularzu można podać dowolną ilość adresów e-mail) oraz o jego przesłanie na adres: biuroizby@cci.pl.

POBIERZ FORMULARZ KONTAKTOWY DLA OTRZYMYWANIA NEWLETTERA LEGALIZACYJNEGO BESKIDZKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ

Beskidzka Izba Gospodarcza informuje iż otrzymane adresy e-mail nie będą nikomu udostępniane i służyć będą jedynie Izbie Gospodarczej do przesyłania korespondencji mailowej, o której mowa powyżej. Zgodę na subskrypcję newslettera legalizacyjnego można odwołać w dowolnym momencie poprzez wysłanie stosowanej informacji na adres biuroizby@cci.pl.

Kontakt

Beskidzka Izba Gospodarcza
Biuro Legalizacji Dokumentów Handlowych
ul. Wzgórze 1 (I piętro), 43-300 Bielsko-Biała


e-mail: biuroizby@cci.pl

Biuro czynne:
poniedziałek - piątek - od 08:00 do 15:00

Piotr Stokłosa – Zastępca Dyrektora
tel.: (33) 810-33-76
e-mail: pstoklosa@cci.pl


Działalność legalizacyjna jest prowadzona w imieniu:
Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie
Biuro Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA, Dział Legalizacji
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa

Kontakt:
tel.: (22) 630-96-31
tel.: (22) 630-97-67
tel.: (22) 630-97-17
faks: (22) 826-82-31
e-mail: legalizacja@kig.pl
strona internetowa: www.kig.pl

informacje o czasowym ograniczeniu godzin pracy Biura Legalizacji Dokumentów Handlowych Beskidzkiej Izby Gospodarczej publikowane są w sekcji Komunikaty. W przypadku gdy eksporter nie zdecydował się na subskrypcję newslettera legalizacyjnego i nie otrzymuje powiadomień z Biura Legalizacji Dokumentów Handlowych na wybrany adres e-mail – Beskidzka Izba Gospodarcza zaleca sprawdzenie przed każdą planowaną wizytą sekcji Komunikaty w celu uniknięcia komplikacji związanych z legalizacją dokumentów handlowych!

Członkostwo

Członkiem Beskidzkiej Izby Gospodarczej może zostać dowolna osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
Kilka prostych kroków wystarczy abyś mógł zostać członkiem największej społeczności gospodarczej na Podbeskidziu!

1. Poznaj prawa i obowiązki Członka Izby

Zapoznaj się z dokumentami informacyjnymi Beskidzkiej Izby Gospodarczej, które stanowią: Informator CzłonkowskiStatut IzbyTabela Opłat Członkowskich. Ich lektura pozwoli Ci lepiej poznać naszą Organizację i zasady w niej panujące, które każdy Członek Izby jest zobowiązany przestrzegać.

2. Wypełnij deklarację członkowską

Wypełnij dokument akcesyjny, który stanowi Deklaracja Członkowska BIG. Dokument należy wypełnić elektronicznie a następnie wydrukować, podpisać i dostarczyć w oryginale do siedziby Beskidzkiej Izby Gospodarczej (pocztą lub osobiście). Aby przyśpieszyć procedurę przyjęcia firmy w poczet członków Beskidzkiej Izby Gospodarczej skan wypełnionej i podpisanej deklaracji członkowskiej możesz przesłać dodatkowo na adres: biuroizby@cci.pl.

3. Czekaj na decyzję

Oczekuj na decyzję zarządu Izby. Przyjęcie w poczet członków Beskidzkiej Izby Gospodarczej następuje na podstawie decyzji zarządu Izby, w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia wpływu deklaracji członkowskiej do Biura Izby. Po wydaniu pozytywnej decyzji przez zarząd Izby, firma składająca akces członkowski otrzyma pismo potwierdzające członkostwo w Beskidzkiej Izbie Gospodarczej.

4. Pochwal się, że jesteś z nami!

Wraz z pismem potwierdzającym przyjęcie firmy w poczet członków Izby otrzymasz naklejkę do umieszczenia w siedzibie firmy, baner internetowy, który możesz zamieścić na swojej stronie www oraz certyfikat członkowski. Informacja o Twoim członkostwie zostanie również zamieszczona na stronie Izby oraz w kanał informacyjnych Izby i mediach społecznościowych.

biuroizby@cci.pl (33) 810-33-76 dołącz do nas
Strona korzysta z plików cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
Więcej Akceptuję